Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
## ด่วน !!! ใครที่บินกับหางแดงแล้วโดนยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าจากวันเดินทางไม่เกิน 3 วัน ต้องได้รับชดเชย 1200 บาทนะครับ ## ติดต่อทีมงาน

ใครที่เดินทางด้วยหางแดง แล้วโดนยกเลิกเที่ยวบิืน
โดยที่แจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันก่อนกำหนดการเดินทาง
*และไฟลท์ที่เปลี่ยนใหม่ออกจากต้นทางหรือถึงปลายทางต่างจากเวลาเดิมเกิน 3 ชม.
นอกจากท่านจะต้องสามารถขอเงินค่าโดยสารคืน หรือ เลื่อนการเดินทางได้ฟรีแล้ว
ท่านยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจำนวน 1200 บาท โดยต้องได้รับทันทีก่อนการเดินทางด้วยนะครับ

อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย
ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๕ การยกเลิกเที่ยวบิน หรือการปฏิเสธการขนส่ง สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร
ดังนี้
(๑) (เลือกขอเงินคืน เปลี่ยนไฟลท์ เดินทางด้วยวิธีอื่น)
(๒) (ให้การดูแลผู้โดยสาร)
(๓) ชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน ๑,๒๐๐ บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันทีก่อนที่ผู้โดยสาร
จะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง


เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่า
(ก) ได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ
ให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า ๓ วัน
หรือ
(ข) ได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง
๓ วัน ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะออกเดินทางก่อนหรือหลังกำหนดวันเวลาเดิม
และไปถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารเร็ว หรือช้ากว่ากำหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน ๓ ชั่วโมง

หรือ
(ค) การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน
เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัย
เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยาน
และผู้โดยสาร เป็นต้น ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระทำใด ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน
ของสายการบิน

โดยการแจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินตาม (ก) และ (ข) ให้สายการบินแจ้งไปยังสถานที่ติดต่อ
หรือช่องทางการสื่อสารทางอื่นใดที่ผู้โดยสารได้แจ้งไว้กับสายการบินเมื่อทำการสำรองที่นั่งไว้แล้ว
ทั้งนี้ การพิสูจน์ว่าสายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ตกเป็นภาระของสายการบิน

ในกรณีที่สายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนค่าชดเชย
เป็นเงินสด จำนวน ๑,๒๐๐ บาท ตามวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น


http://www.aviation.go.th/Thailaw/ราชกิจจานุเบกษา06-09-54.pdf

ใครที่เข้า case นี้ โดนแจ้งยกเลิกก่อนกำหนดการเดินทางไม่เกิน 3 วัน
ไปเรียกร้องเงินที่เคาเตอร์หางแดงได้เลยครับ พิมพ์ประกาศอันนี้ไปที่เคาเตอร์เลยครับ

แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 55 02:06:30

แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 55 02:01:20

แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 55 01:39:39

แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 55 01:37:36

จากคุณ : David_kop
เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 55 01:34:26
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com