Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
[กระทู้ของขึ้น] งานวิจัยเพื่อสอบถามคุณลักษณะของแฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทย  

1.  ชื่อเรื่อง (The Title)
ภาษาไทย   :   คุณลักษณะของแฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทย
(ภาษาอังกฤษ)  : Generality of Thai TVXQ's Fanclub

2.   ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย (Background & Relational)
จากวิกฤตการณ์เกี่ยวกับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา (1) ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่หลายประการขึ้นในสังคมออนไลน์พันทิป ไม่ว่าจะเป็นจำนวนกระทู้ที่กล่าวถึงข่าวของศิลปินทงบังชินกิจำนวนมหาศาล การปรากฏตัวของแฟนคลับบางกลุ่มซึ่งไม่เคยเปิดเผยตัวในห้องบันเทิงเอเชียมาก่อน หรือแม้กระทั่งการเกิดกระทู้แนะนำเกี่ยวกับทงบังชินกิติดๆ กันเป็นจำนวนถึง 5 กระทู้ในห้องเฉลิมกรุง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ว่า แท้ที่จริงแล้วการชื่นชอบในกลุ่มศิลปินทงบังชินกิ เป็นเพียงกระแสของวัยรุ่นที่ต้องการจะไขว่คว้าหาที่ยึดเหนี่ยวทางใจ หรือว่าเป็นการคลั่งเกาหลีตามรูปแบบวัฒนธรรม K-Pop ซึ่งกำลังไหลหลั่งเข้ามาในสังคมไทยกันแน่
และเมื่อกล่าวถึงกระแส K-Pop คงไม่สามารถละเว้นการกล่าวถึงปรากฏการณ์หนึ่งที่เข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ไม่ได้ ปรากฏการณ์นั้นคือ 'คู่สร้างคู่สมและติ่งหู' (2) เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถกล่าวสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ นิตยสารคู่สร้างคู่สมในฉบับที่ 639 (3) ลงบทความที่มีเนื้อหากล่าวถึงความชื่นชอบ คลั่งไคล้ในตัวศิลปินเกาหลีของวัยรุ่นไทย จนถึงระดับที่ถามว่าหากพ่อแม่กับศิลปินที่ชื่นชอบตกลงไปในเหวพร้อมกัน ท่านจะช่วยเหลือใคร และคำตอบของบทความนั้นคือเลือกที่จะช่วยศิลปิน ต่อมาในระยะเวลาใกล้กัน นิตยสารคู่สร้างคู่สมฉบับที่ 642 (4) มีการนำจดหมายจากแฟนคลับของศิลปินเกาหลีที่เขียนด่าทอคุณดำรงอย่างหยาบคาย การแสดงภูมิรู้ที่ผิดๆ และความโกรธขึ้งอย่างรุนแรงต่อบทความเก่า มาลงในหัวข้อดำรงตอบจดหมาย งานเขียนทั้งสองชิ้นถูกนำมาถกเถียงเป็นประเด็นร้อนในพันทิป และมีผู้รู้แสดงความเห็นว่า กริยาไม่งามดังกล่าวของแฟนคลับมีศัพท์บัญญัติเรียกเฉพาะว่า 'ติ่งหู' (5)
จากรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่งามของแฟนคลับบางกลุ่ม รวมถึงการแสดงความเห็นอย่างหยาบคายในเวปบอร์ด ซึ่งบ่งบอกถึงความด้อยวุฒิภาวะทางอารมณ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้เกิดตรรกะทางสังคมขึ้นมาว่า แฟนคลับของศิลปินเกาหลีคือติ่งหู
หากในความเป็นจริง เท่าที่ผู้วิจัยได้ทำการติดตามรูปแบบการแสดงความเห็น ในสังคมออนไลน์พันทิปช่วงระยะเวลาหนึ่ง กลับพบว่านอกจากกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่มีจำนวนมากแล้ว ยังมีกลุ่มต่อต้านเกาหลีซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีจำนวนไม่ย่อหย่อนไป
กว่ากันนัก ปรากฏตัวเคียงข้างอยู่ในทุกกระทู้ที่กล่าวถึงศิลปินเกาหลี และบางกรณีก็มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันกับติ่งหูไม่มีผิดเพี้ยน และในขณะเดียวกันกลุ่มแฟนคลับซึ่งควรจะมีพฤติกรรมเป็นติ่งหูตามคำร่ำลือ ในบางครั้งกลับกลายเป็นผู้มีเหตุมีผล และแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ มีวุฒิภาวะ
พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากตรรกะทางสังคมเหล่านี้ ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่า แท้ที่จริงแล้ว กลุ่มแฟนคลับเหล่านั้นมีพื้นฐานทางสังคม มีวัยวุฒิ การศึกษา และอาชีพอย่างไร เป็นติ่งหูจริงหรือไม่
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำแบบสอบถามอย่างง่าย เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลทางชีวสังคมของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีโดยเลือกเฉพาะกลุ่มศิลปินทงบังชินกิเป็นหลัก เนื่องจากเป็นศิลปินเกาหลีที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมออนไลน์และมี
กลุ่มแฟนคลับจำนวนมาก ด้วยหวังจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิง สำหรับการเขียนบทความ การแสดงความเห็น และการโต้แย้งต่างๆ ในอนาคต และในขณะเดียวกัน ก็เป็นการสร้างเครือข่ายแฟนคลับของศิลปินทงบังชินกิในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นขึ้น

3.   ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Review of Related Literatures)
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร วารสาร หนังสือ และเวปไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปินทงบังชินกิ
เพื่อเป็นการลดทอนความยืดเยื้อของเนื้อหางานวิจัย ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินทงบังชินกิได้ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย (6, 7) หรือจะใช้การค้นข้อมูลใน google.com ด้วยการพิมพ์คำว่า TVXQ ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการจำนวนมหาศาล
3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับชาวไทยของศิลปินทงบังชินกิ
เวปไซต์หลักของแฟนคลับศิลปินทงบังชินกิชาวไทยคือ TVXQ-Thailand fanclub (8) และ TVXQ Dreamland (9) ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เวปไซด์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยใดที่ทำการตรวจสอบข้อมูลทางชีวสังคมของ
แฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิมาก่อน

4.    คำถามการวิจัย (Research Question)
แฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทยเป็นติ่งหูจริงหรือไม่

5.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective)  
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางชีวสังคมของแฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทย

6.    สมมติฐานในการวิจัย (Hypothesis)
H0: แฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทยเป็นติ่งหู
H1: แฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทยไม่เป็นติ่งหู

7.   ข้อตกลงเบื้องต้น  (Assumption)
วิธีการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะทางชีวสังคม ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม โดยถือว่าคำตอบ เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม

8.   คำสำคัญ (Key word)
TVXQ
Cassiopeia
ติ่งหู
ทงบังชินกิ
เกาหลี
แฟนคลับ

9.   การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition)
แฟนคลับ หมายถึง ชายหรือหญิงผู้ชื่นชอบศิลปินด้วยเหตุผลหลายๆ อย่างประกอบกัน ทั้งเรื่องผลงาน ศักยภาพของศิลปิน ภาพลักษณ์ พฤติกรรมหรือตัวตนของศิลปิน รักและสนับสนุนศิลปินในทุกด้าน รวมทั้งสนับสนุนผลงานถูกลิขสิทธิ์ของศิลปินนั้นๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น (10)
แฟนเพลง หมายถึง ชายหรือหญิงผู้ชื่นชอบศิลปินด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของผลงานเป็นหลัก สนับสนุนผลงานถูกลิขสิทธิ์ของศิลปินนั้นๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น (10)
แฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิ หมายถึง ชายหรือหญิงผู้ชื่นชอบทงบังชินกิ ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่างประกอบกัน ทั้งเรื่องผลงาน ศักยภาพ ภาพลักษณ์ พฤติกรรมหรือตัวตนของทงบังชินกิ รักและสนับสนุนทงบังชินกิในทุกด้าน สามารถบอกได้ว่าทงบังชินกิมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนและระบุชื่อสมาชิกเหล่านั้นได้ถูกต้อง ฟังเพลงของทงบังชินกิครบทุกอัลบั้มทั้งในภาษาเกาหลีและญี่ปุ่น รวมทั้งสนับสนุนผลงานถูกลิขสิทธิ์ของทงบังชินกิอย่างน้อย 1 ชิ้น

11.   รูปแบบการวิจัย (Research Design)
การศึกษานี้ออกแบบให้เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา โดยการศึกษาย้อนหลัง

12.   ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
12.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร : แฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทย
กลุ่มตัวอย่าง : แฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทย ในเวปไซด์พันทิป และมีลักษณะตรงตามเกณฑ์การคัดผู้ร่วมวิจัย
12.2 เกณฑ์การคัดผู้ร่วมวิจัย
12.2.1 เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมการวิจัย
1. เป็นแฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิ ที่มีลักษณะตรงตามคำนิยามเชิงปฏิบัติการ
2. สามารถโพสต์ข้อความลงในกระทู้ของเวปไซต์พันทิปได้
3. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
12.2.2 เกณฑ์การคัดออกจากการวิจัย
1. มีประวัติผิดปกติหรือบกพร่องทางจิต
12.3 วิธีเลือกและจัดสรรชนิดการทดลอง
การวิจัยนี้ไม่มีการสุ่ม
12.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามอย่างง่ายที่ประกอบด้วย ข้อมูลทางชีวสังคม ได้แก่ ชื่อเล่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และข้อมูลเกี่ยวกับความชอบในตัวศิลปินทงบังชินกิ ได้แก่ ระยะเวลา เหตุผลที่ชอบ  

13.    การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)
เก็บรวบรวมข้อมูลในเวปไซด์พันทิบ และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

14.   การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้ร้อยละ ในการแจกแจงความถี่ข้อมูลทั่วไปและอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  

15.   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม (Ethical consideration)
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อธิบายด้วยข้อเขียนอย่างละเอียดถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการทำการศึกษา หากทำให้ต่อมศีลธรรมหรือต่อมโกรธาของผู้ผ่านไปผ่านมาบางท่านเกิดการกระตุกขึ้น เป็นสิ่งที่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้วิจัย  

16.   ข้อจำกัดในการวิจัย (Limitative)
ข้อมูลของผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จึงไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่

17.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected benefit and Application)
17.1 ผลประโยชน์ต่อผู้วิจัย คือ สนองความอยากรู้อยากเห็น
17.2 ผลประโยชน์ต่อแฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทย คือ นำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการอ้างอิงเพื่อตอบโต้กระทู้ต่างๆ แถลงความเป็นจริงเกี่ยวกับกลุ่มแฟนคลับได้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มแฟนคลับ  
17.3 ผลประโยชน์ต่อสังคมไทย คือ แสดงความจริงเกี่ยวกับแฟนคลับศิลปินเกาหลีให้ประจักษ์
17.3 ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้อาจใช้เป็นพื้นฐานในการนำใช้ศึกษางานวิจัยต่อๆ ไปในอนาคต

18.  อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัยและมาตรการในการแก้ไขปัญหา (Obstacles and Strategies to solve the problem)
เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของสถานที่วิจัย ที่ทำเฉพาะในเวปไซด์พันทิปเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทยได้ทั้งหมด รวมทั้งงานวิจัยนี้เป็นเพียงการมุ่งศึกษาแฟนคลับกลุ่มศิลปินทงบังชินกิชาวไทย จึงไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิงกับกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีท่านอื่นได้ อาจต้องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ไปยังเวปไซต์ต่างๆเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย

19.  เอกสารอ้างอิง (References)    
1. เวปเพจ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C8149951/C8149951.html
2. เวปเพจ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2009/06/C7999006/C7999006.html
3. เกาหลีที่ฉันเกาเหลา; โลกของวัยรุ่น, คู่สร้างคู่สม, 639; ทศ 3; 20-31 พฤษภาคม 2552, หน้า 52.
4. ดำรงตอบจดหมาย, คู่สร้างคู่สม, 642; ทศ 3; 20-30 มิถุนายน 2552, หน้า 77.
5. เวปเพจ http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=14939&start=0&st=0&sk=t&sd=a
6. เวปเพจ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%87_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%B4
7. เวปเพจ http://en.wikipedia.org/wiki/TVXQ
8. เวปเพจ http://www.tvxq-thailand.com/forum/
9. เวปเพจ http://tvxqdreamland.invisionplus.net/?mforum=tvxqdreamland&
10. เวปเพจ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C8086997/C8086997.html

แก้ไขเมื่อ 08 ส.ค. 52 00:50:50

แก้ไขเมื่อ 08 ส.ค. 52 00:47:56

จากคุณ : ปาล์ม.
เขียนเมื่อ : 8 ส.ค. 52 00:46:44
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com