Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com


  กระทู้ฉายหนัง Frontier(s) ผู้สูงอายุและต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้า

  Frontier(s) เป็นภาพยนตร์ฝรั่งเศสปี 2007 ซึ่งเดิมมีกำหนดที่จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา แต่ต้องถูกถอดออกจากโปรแกรมโดยกระทันหันเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมสั่งแบน

  โดยเมื่อกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่คณะกรรมการเซ็นเซอร์ชุดใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ภาพยนตร์หลายเรื่องสามารถฉายตามได้ปกติเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่มีความแน่ชัดในการดำเนินการ

  แต่เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการเซ็นเซอร์ชุดใหม่ได้เริ่มปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ คณะกรรมการเซ็นเซอร์ชุดใหม่ได้แผลงฤทธิ์ให้ทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตา ด้วยการสั่งไม่อนุญาตให้ภาพยนตร์แนวสยองขวัญจากฝรั่งเศสเรื่อง Frontier(s) ออกฉาย ด้วยเหตุผลที่ว่า ภาพยนตร์มีเนื้อหารุนแรงโดยที่ไม่มีเหตุผล

  ภาพยนตร์เรื่อง Frontier(s) ถูกจัดอยู่ในเรต น.18 หรือ น.20 และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายข้อใดๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่เนื่องจากทางกระทรวงวัฒนธรรมเลือกใช้วิธีการเซ็นเซอร์ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน และเนื่องจากทุกอย่างฉุกละหุกมาก ทางเจ้าของหนังจึงยังไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการอย่างอื่น ตัวหนังจึงอยู่ในสภาพ "ถูกแบน" ไปโดยปริยาย จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ถึงแม้เรื่องนี้จะโดนแบนไปแล้ว แต่กระทู้ฉายหนังหาได้โดนแบนไปด้วยไม่ จึงขอฉายหนังเรื่องนี้โดยไม่เซ็นเซอร์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นขอให้ผู้เข้าชมโปรดซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยการแบนตัวเองหากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (อาจรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะ ^^)

  เรื่อง: Frontier(s)
  ชื่อไทย: อำมหิตสุดขอบ(คลั่ง)
  กำหนดฉาย: โดนแบนโดยไม่มีกำหนด
  แนว: ฆาตกรรมเขย่าขวัญ
  นักแสดงนำ: คารีนา เทสต้า, ปาตริก ลีการ์ดส, ออเคเลียง วิค
  ผู้กำกับ: ซาเวียร์ เจ็นส์
  เรื่องย่อ: ในปี ค.ศ. 2007 การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายซ้าย และผู้สมัครของฝ่ายศักดินาขวาจัด ชานเมืองรอบนอกกำลังลุกเป็นไฟ แก๊งโจรกระจอกกลุ่มหนึ่งเลยฉวยโอกาสช่วงจลาจลภายในเมืองวางแผนปล้นเพื่อเอามาจ่ายค่าเดินทางไปเมืองนอกและค่าทำแท้งของสมาชิกแก๊งคนหนึ่ง แต่การปล้นเกิดผิดพลาดอย่างแรง แก๊งจึงแตกสลาย ตำรวจตามกลิ่นมาติดๆ คนในแก๊งบางคนเลยต้องหนีไปแถวชายแดนและซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมซอมซ่อของพวกผิวขาวใจทมิฬ

  เรื่องย่อช่วงต่อไปนี้เป็นต้นไปสปอยล์นะคะ ไม่แนะนำให้อ่าน
  สิ่ ง ที่ พ ว ก เ ข า ไ ม่ รู้ ก็ คื อ เ รื่ อ ง ที่ ว่ า  บ ร ร ด า เ จ้ า ข อ ง โ ร ง แ ร ม บ้ า น น อ ก เ ห ล่ า นี้ เ ป็ น พ ว ก น า ซี ก ร ะ ห า ย เ ลื อ ด  ฆ่ า ไ ม่ ยั้ ง  เ พื่ อ ต้ อ ง ก า ร ส ร้ า ง ร ะ เ บี ย บ ใ ห้ แ ก่ โ ล ก ใ ห ม่   ซึ่ ง จ ะ ถู ก ป ก ค ร อ ง โ ด ย หั ว ห น้ า เ ชื้ อ ส า ย อ า ร ยั น ข อ ง พ ว ก มั น เ อ ง  พ ว ก มั น จ ะ ทำ ทุ ก วิ ถี ท า ง ที่ จ ะ ทำ ค ว า ม ฝั น ร ะ บ อ บ เ ผ ด็ จ ก า ร ใ ห้ เ ป็ น จ ริ ง  แ ต่ ปั ญ ห า คื อ  ค น ข า ว ชั้ น สู ง ก ลุ่ ม เ ล็ ก ๆ  ก ลุ่ ม นี้ ไ ม่ มี ท า ง เ ลื อ ก  ได้ แ ต่ เ พ า ะ พั น ธุ์ ค ว า ม เ สื่ อ ม ท ร า ม สุ ด วิ ป ริ ต  แ ล ะ ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ส ย ด ส ย อ ง ผิ ด ม นุ ษ ย์ ใ น โ ร ง แ ร ม นี้

  ก า ร ท ด ล อ ง ค า ว เ ลื อ ด กั บ ตั ว ล ะ ค ร ห ลั ก ข อ ง เ ร า จึ ง เ ปิ ด ฉ า ก ขึ้ น  แ ล ะ ไ ด้ นำ เ อ า วิ ธี ก า ร ท ร ม า น ร่ า ง ก า ย ทุ ก วิ ธี ที่ คิ ด ไ ด้ ม า ใ ช้   ค ร า ว นี้ ล่ ะ  พ ว ก เ ข า จ ะ ไ ด้ เ รี ย น รู้ ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง คำ ว่ า ก า ร ใ ห้ สิ ท ธิ เ ท่ า เ ที ย ม กั น ข อ ง ทั้ ง ช า ย แ ล ะ ห ญิ ง . . .  เมื่อคนเเข้ามาเต็มโรงแล้ว งั้นก็เริ่มฉายหนังกันเลยดีมั้ย...

  ปล. นี่เป็นกระทู้ฉายหนังย้อนหลังของเราและสมาชิกท่านอื่นค่ะ เผื่อใครอยากติดตามย้อนหลัง ^^
  Inside: http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A7189141/A7189141.html
  The Midnight Meat Train: http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A7165477/A7165477.html
  Teeth: http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/05/A6575118/A6575118.html

   
   

  จากคุณ : แมวร้องแง้วๆ - [ 15 พ.ย. 51 17:40:00 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com