Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  'ยวง เขียวนิล' บัญชี...ช่วยเตือนให้รู้จักใช้-จ่าย

  .....................ต้องใช้ “เงินกู” ไม่ใช้ “เงินกู้” เป็นสูตรการลงทุนเฉพาะของ “ลุงยวง เขียวนิล” เกษตรกรตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดนนทบุรี จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตร ปัจจุบันเป็นทั้งอาจารย์ และวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านบัญชี ด้านการเกษตรแก่หน่วยงาน โรงเรียน และผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไป    

                      ในวันนี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่า “ลุงยวง” เคยดื่มเหล้าชนิดเรียกว่า “คอทองแดง” จนต้องได้รับการบำบัดทั้งการพึ่งพิงพระสงฆ์ และแพทย์มาแล้ว ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในปี 2537 หันหลังให้กับขวดเหล้า ตั้งใจแน่วแน่ขอทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเน้นการทำไร่นาสวนผสม จากเดิมปลูกพืช อย่างเดียวปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

                      กระบวนการทำการเกษตรของลุงยวงเกือบทั้งหมดจะพึ่งพาระบบธรรมชาติ ทั้งนาและสวนจะไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ผลิตปุ๋ยเองจากการหมักวัตถุดิบในสวน เช่น เปลือกมะพร้าว หญ้า กิ่งไม้ ที่อื่นอาจใช้ปุ๋ยเป็นตัน แต่ลุงยวงใช้เป็น “ตุ่ม” ตามแบบที่คิดขึ้นเอง จึงทำให้ผลผลิตจากไร่นาสวนผสมของลุงยวงปลอดสารพิษทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้าว ปลา ผัก และผลไม้ สามารถบริโภคได้แบบไร้กังวลว่าจะมีสารพิษตกค้าง เช่นเดียวกับลุงยวงที่ปลอดเหล้าอย่างสิ้นเชิง ไม่มีแก้วแรก ไม่มีแก้วสุดท้ายอีกแล้ว

                      ในช่วงปี 2545 ลุงยวงเริ่มให้ความสนใจในการนำบัญชีไปใช้ในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิต โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดอบรมและให้ความรู้ เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ภายใต้โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ลุงยวงเป็นคนแรกที่ขอสมัครเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพราะเป็นคนที่จดบัญชีมาก่อนหน้าแล้วแต่ต้องการทราบวิธีและหลักของการจดบัญชีที่ถูกต้อง มีความเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น นับจากนั้นมาทำให้ลุงยวงมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจดบัญชีที่สามารถรู้ถึงกำไร-ขาดทุนที่เกิดจากการทำสวนทำนา และช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน      

                      ลุงยวง กล่าวว่า การจดบัญชีทำให้สามารถย้อนกลับไปดูในสมุดบัญชีแล้วมาวิเคราะห์ดูว่า ที่ผ่านมามีรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็น และควรจะต้องลด ละ เลิก อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลยืนยันให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยากรู้วิถีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงของตนเองว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง ที่สำคัญการจดบัญชีเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยเตือนตนเองให้รู้จักใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เพียงพอกับรายได้ที่เข้ามา แต่ถ้าเหลือจากการใช้จ่ายที่จำเป็นก็เป็นเงินออม

                      นับตั้งแต่ได้เข้าอบรมเพื่อรับรู้เรื่องการจดบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ลุงยวงก็ได้นำระบบบัญชี  มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เมื่อเวลาจะต้องนำข้อมูลรายได้-รายจ่ายที่เกิดขึ้นใน แต่ละวันมาจดบันทึกลงในสมุดบัญชี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้รู้ว่าในแต่ละ  งวดมีกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพอย่างไร ถือเป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ถูกต้องแม่นยำ

                      การจดบัญชี รับ-จ่ายของลุงยวง   ยังสามารถทำให้รู้จักประ หยัดและมีเงินออมมากขึ้น เมื่อมีเงินออมมากขึ้นก็ทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การทำไร่นาสวนผสมก็ดำเนินไปอย่างพอเพียง โดยการลงทุนแต่ละครั้งจะมีสูตรเฉพาะที่เผยแพร่ได้ “ใช้เงินกู ไม่ใช้เงินกู้” เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สินที่อาจตามมา หากสิ่งที่ลงทุนไปแล้วนั้นไม่ประสบ ผลสำเร็จ

                      หลังการนำระบบบัญชีต้นทุนอาชีพมาปรับใช้  ในการทำอาชีพเกษตรทำให้รู้ข้อมูลจากการทำสวน ทำนาชัดเจน โดยที่ผ่านมาลุงยวงทำนาปีละ 2 ครั้ง พื้นที่ 40 ไร่ มีรายได้จากการทำนาทำให้มีรายได้จากการขายข้าว 142,258 บาท รายจ่าย 73,520 บาท เมื่อหักลบทำให้มีรายได้จากการทำนา 68,738 บาท นอกจากนี้ลุงยวงยังมีรายได้จากการขายผักและผลไม้ที่ปลูกในไร่นาสวนผสมประมาณ 58,833 บาทต่อปี        

                      ปัจจุบันไร่นาของลุงยวง เป็นทั้งศูนย์การศึกษา  ดูงานของหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไป ด้านการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าชมสวนติดต่อล่วงหน้า โทร. 08-1929-9159 , 0-2977-6943        
   
                      การดำเนินชีวิตของ “ลุงยวง” เป็นตัว อย่างหนึ่งของผู้รู้จักใช้ข้อมูลตัวเลขที่บันทึกอย่างสม่ำเสมอ ที่เราเรียกว่า “บัญชี” เป็นเครื่องชี้นำในการประกอบอาชีพ และหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจ  ว่า “บัญชี” ชี้นำชีวิตได้อย่างไรสามารถติดต่อ สอบถามและขอ คำแนะนำได้ที่หน่วยงานหนึ่ง ที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชี คือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หรือเข้าไปดูที่ http://203.154.183.18/ewt/cadweb_client/main.php?filename=index_01


  ที่มา  http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=167831&NewsType=1&Template=1

   
   

  จากคุณ : ญี่ปุ่น35 - [ 23 มิ.ย. 51 00:53:38 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom