Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
AFS รุ่นที่ 52 เตรียมเปิดรับสมัครแล้ว คลิกอ่านระเบียบการด่วน ทุนอื่นๆของเอเอฟเอส และ การเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอส ติดต่อทีมงาน

หัวข้อ
1.  AFS รุ่นที่ 52 เตรียมเปิดรับสมัครแล้ว
2.  โครงการโปรแกรมอื่นๆของเอเอฟเอส มีทั้ง Year Programs, Short programs
3.  อาสาสมัครเอเอฟเอส


รายละเอียด

1.  AFS รุ่นที่ 52 เตรียมเปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม

        มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. เกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2540
3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3-5 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในไทยและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. มีความประพฤติดีและไม่มีโรคประจำตัวทั้งกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ ไวรัสตับอักเสบ
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท่ายหรือ GPA ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนออกเดินทางไม่ต่ำกว่า 2.30 และไม่มีผลการเรียนติด 0  ร  และ มส


การสมัคร

1. ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต) ทุกแห่ง
2. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก (เอเอฟเอสเขต) ที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท
5. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
6. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต
หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตกาหนด
7. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 ทาง
- http://www.afsthailand.org/
- และศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตที่นักเรียนสอบ
8. ลงชื่อรายงานตัว รับและส่งเอกสารสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
9. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555
10. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ทาง
- http://www.afsthailand.org/
- และศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตที่นักเรียนสอบ


จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อสมทบทุน

1. ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 390,000 บาท
2. ออสเตรีย เดนมาร์ค สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์ รัสเซีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 350,000 บาท
3. อาร์เจนตินา เบลเยียม (ทั้งเขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส และภาษาดัทช์) บราซิล ชิลี จีน สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย เม็กซิโก ปอร์ตุเกส และ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน จำานวน 320,000 บาท
4. โบลิเวีย โคลอมเบีย คอสตาริกา โดมินิกัน อียิปต์ ปานามา ปารากวัย เปรู เซอร์เบีย ตุรกี เวเนซูเอลา และประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1-4 ต้องชำระเงินบริจาค สมทบทุนจำนวน 290,000 บาท
5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 180,000 บาท


ทุนเต็มจำนวน

1. ทุน Corporate Scholar Program (CSP)

โดยบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนทุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร-ธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท Big C , DKSH , Esso , Kimberley , Chevron , ธนาคารกสิกรไทย , 3M , ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ , แมทเทล


2. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับนักเรียนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนเต็มและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ 1,000 USD ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนประเภทนี้จะต้องเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่มูลนิธิกำหนดเท่านั้น


3. ทุนรัฐบาลอเมริกา  

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรทุนเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะ 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนที่สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท


4. อื่นๆ

ในแต่ละปีมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยได้ พยายามรณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุน และเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชน ที่สนใจใฝ่เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภทดังนี้

(1.) ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนคือ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีรายได้รวมกันแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนหลังสอบผ่านข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ขอระเบียบการขอรับทุนได้ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต / จังหวัด และที่สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

(2.) ทุนการศึกษาจากบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งเจ้าของทุนจะจ่ายเงินบริจาคสมทบทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้กับมูลนิธิเอ เอฟเอส ประเทศไทยโดยตรง ผู้มีสิทธิ์ขอทุนประเภทนี้ ต้องเป็นบุตร/ ธิดาของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในหน่วยงานหรือบริษัทของเจ้าของทุนและ / หรือ มีคุณสมบัติตามที่เจ้าของทุนกำหนด "ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามทางมูลนิธิฯ และขอรายละเอียดได้จากเจ้าของทุน"อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด

https://docs.กูเกิล.com/viewer?url=http://www.afsweblink.org/yp13/yp13.pdf&pli=1

หรือลองดาวน์โหลดใบสมัครมาอ่านดูได้ที่นี่

http://www.afsไทยแลนด์.org/Go_Overseas/application-download/
 
สอบถามเพิ่มได้ที่ AFS ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-980-1002

แก้ไขเมื่อ 02 เม.ย. 55 01:30:41

แก้ไขเมื่อ 02 เม.ย. 55 01:27:39

 
 

จากคุณ : lovelypriest
เขียนเมื่อ : 2 เม.ย. 55 01:11:57
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com