Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  แบ่งปันคริสตชน : การเบียดเบียนศาสนาในประเทศไทย

  การเบียดเบียนศาสนาในประเทศไทย

  1. เบื้องหลังการเบียดเบียนศาสนาในประเทศไทย

  14. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1932 โดยเปลี่ยนจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย พันเอก หลวงพิบูลสงคราม ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี ค.ศ. 1938

   รัฐบาลชุดนี้มีความรู้สึกชาตินิยมสูง ในขณะนั้น ญี่ปุ่นซึ่งยึดแมนจูเรียได้ กำลังดำเนินนโยบายขยายอิทธิพลในทวีปเอเชียโดยใช้คำขวัญว่า "เอเชียสำหรับชาวเอเชีย" เพื่อต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมของชาวตะวันตกในทวีปเอเชีย นโยบายนี้นับได้ว่าสอดคล้องกับลัทธิชาตินิยมซึ่งกำลังก่อตัวขึ้นในประเทศไทย  (ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก, การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย..., กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 1984, หน้า 129)

  สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1939 รัฐบาลไทยประกาศตัวเป็นกลาง   และหวั่นเกรงว่าปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างไทยและอังกฤษ (ซึ่งปกครองพม่าอยู่ในเวลานั้น) และระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (ซึ่งปกครองอินโดจีนอยู่ในขณะนั้น) อาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงขอปรับปรุงเส้น เขตแดนกับประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส การดำเนินการนี้เป็นผลสำเร็จกับประเทศอังกฤษ แต่ล้ม เหลวกับประเทศฝรั่งเศส

  ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการสู้รบระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1940 ตามชายแดนอินโดจีน และตามน่านน้ำบริเวณเกาะช้าง ซึ่งเราเรียกกันโดยรวมว่า "สงครามอินโดจีน" ในที่สุด ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทนี้ โดยมีการลงนาม "อนุสัญญาโตเกียว"เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1941  ประเทศไทยได้รับดินแดนคืนจากประเทศฝรั่งเศส คือดินแดนทั้งหมดที่ประเทศไทยเคยสูญเสียใ ห้แก่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1904 และปี ค.ศ. 1907 สาเหตุประการหนึ่งที่ ประเทศฝรั่งเศสจำต้องยกดินแดนคืนให้ประเทศไทยก็ คือ ประเทศฝรั่งเศสปราชัยต่อประเทศเยอรมัน และลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับประเทศเยอรมันในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1940 (ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก, การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย..., กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 1984, หน้า 129)

  15. ปัจจัยที่สำคัญบางข้อที่ทำให้คนไทยมีท่าทีเป็นศัตรูต่อชาวฝรั่งเศสก็คือ:

  1. การสูญเสียดินแดนถึง 481,600 ตารางกิโลเมตร แก่ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1893, 1904   และ 1907 ก่อให้เกิดการต่อสู้และความเกลียดชังชาวฝรั่งเศสมาแล้ว

  2. ศาสนาคริสต์ถูกถือว่าเป็นศาสนาของชาวฝรั่งเศสดังนั้นผู้ที่ถือศาสนาคริสต์จึงถูกมองว่าเป็นศัตรู

  3. ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระแสแห่งชาตินิยมทวีมากขึ้น มีการเรียกร้องดินแดนคืนจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1940 บรรดานิสิตนักศึกษาและนักเรียนเตรียมอุดมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนจากประเทศฝรั่งเศส และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

  4. กรณีพิพาทอินโดจีน ทำให้ประชาชนชาวไทยถือว่าชาวฝรั่งเศสเป็นศัตรู รวมทั้งศาสนาคริสต์ในประเทศไทยด้วย

  ในรายงานของพระสังฆราชกูแอง ประมุขมิสซังลาว (ระหว่างปี ค.ศ. 1925-1945) ลงวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1941 จากหอจดหมายเหตุของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส สรุปสถานการณ์นี้ไว้อย่างละเอียดว่า

  "อันดับต่อไป หลังจากการเดินทางออกจากประเทศไทยของพวกเรา การเบียดเบียนศาสนาก็เริ่มขึ้น คำสั่งที่บอกว่า 'ประชาชนชาวไทยมีเพียงศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธ' กรมการรักษาดินแดน ซึ่งประกอบไปด้วยเยาวช นส่วนใหญ่ซึ่งมาจากโรงเรียนธรรมดา และเยาวชนที่มาจากแรงงาน กลุ่มเยาวชนแห่งชาติ ได้รวมตัวกันเป็นผู้จัดการเรื่องราวต่างๆ และเป็นเพชฌฆาต เขาก็ปล่อยให้พวกเยาวชนเหล่านี้ดำเนินการไป อันดับต่อไป พวกเขาก็จะจัดการกับพวกพระสงฆ์ วัด และวัดน้อยต่างๆ" (ดู Congregatio pro Causis Sanctoum, p.n. 802, Tharen Canonizationis servorum dei Agnetis Phila et Luciae Khambang ex instituto amantium crucis cum Quattuor sociabus et servi dei Philippi Siphong Onphithak catechistae in Odium Fidei, uti fertur, interfectorum, Pesitio Super Martyrio, Rome 1987, p. 11.)

  2. การเบียดเบียนศาสนาในประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 1940-1944

  16. การเบียดเบียนศาสนาเกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นศัตรูต่อฝรั่งเศส และศาสนาที่ถูกถือว่าเป็นศาส นาของฝรั่งเศส ประกอบกับลัทธิชาตินิยมที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ลัทธิชาตินิยมนี้ถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสน าประจำชาติไทย คนไทยคือคนพุทธ แม้แต่พระมหากษัตริย์ยังเป็นพุทธมามกะด้วย

  ความรู้สึกชาตินิยมของคนไทยเวลานั้นรุนแรงมาก และไม่แยกแยะระหว่างฝรั่งเศสและศาสนาคริสต์ ดัง นั้น ประเทศไทยย่อมหมายถึงผู้ที่ถือศาสนาพุทธเท่านั้น ในช่วงเวลาแห่งการสู้รบกับฝรั่งเศส ยิ่งเป็นช่ว งเวลาแห่งความเป็นคนไทยและคนพุทธมากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่คนไทยเข้าใจได้ แม้จะไม่เกิ ดผลต่อผู้ที่ถือศาสนาคริสต์ทุกคนไปก็ตาม

  ก) คณะเลือดไทย

  17. คณะเลือดไทยคือกลุ่มคนไทยที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้รักชาติ ทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายต่างๆ ข องรัฐบาล เพื่อส่งเสริมความเป็นชาตินิยม ดังนั้น สมาชิกของคณะทุกคนจึงถูกปลูกฝังให้มีจิตสำนึกว่า "ศา สนาโรมันคาทอลิก เป็นศาสนาต่างชาติ เป็นศาสนาของศัตรู ผู้ที่นับถือศาสนานี้ ก็เป็นศัตรูของชาติไทย" ฉ ะนั้น เลือดไทยทุกคนต้องช่วยกันหาทางกำจัดศัตรูของชาติเหล่านี้ให้หมดไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม

  คณะเลือดไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นที่นครหลวง และได้แพร่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น คณะเลือดไทยเชียงใหม่, คณะเลือดไทยสาขาพนัสฯ และคณะเลือดไทยพระประแดง เป็นต้น คณะเลือดไท ยเหล่านี้ได้ออกใบปลิว บทความ และบัตรสนเท่ห์ เพื่อเชิญชวนให้คนไทยหันมารักชาติและต่อต้านศาสนา คาทอลิก

  คณะเลือดไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อคนไทยในเวลานั้น และเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ มาก มายท ี่แสดงว่าเป็นการเบียดเบียนศาสนาคริสต์ ทั้งนี้มาจากความสำนึกของคนไทยโดยทั่วๆ ไปในเวลานั้ น เราจะแสดงถึงการเบียดเบียนศาสนาพอเป็นตัวอย่างดังนี้

  จากคุณ : taiyo - [ 4 มิ.ย. 50 09:16:31 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom