Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  พระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้จริงหรอครับ???.........จากพระสูตรมหายาน

  จากไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร 

  พระอานนท์เถระเอ่ยถามพระวิมุกติโพธิสัตว์ต่อไปนี้
  "ดูก่อน ท่านผู้เจริญ เราจะนอบน้อมและถวายเครื่องบุชาแก่องค์พระไภษัชยคุรุอย่างไร เราจะสร้างธงที่แสดงถึงการมีอายุยืนและตะเกียงอย่างไร"

  พระวิมุกติโพธิสัตว์ตอบแก่พระอานนท์เถระว่า "ดูก่อน ท่านผู้เจริญ เพื่อช่วยให้คนฟื้นจากโรค ท่านควรถือศีลแปดเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ถวายเครื่องบูชาอันได้แก่อาหาร เครื่องดื่มกับสิ่งจำเป็นทั้งหลายให้แก่เหล่าพระภิกษุและพระภิกษุณีตามกำลัง ถวายความเคารพกับเครื่องบูชาแก่สมเด็จพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้าเป็นจำนวนหกครั้งในหนึ่งวัน และท่องพระสูตรนี้สี่สิบเก้าจบ"

  ทำไมต้องกำหนดว่าต้องสวดกี่จบ???

  *******

  "ยิ่งไปกว่านั้น มัญชุศรี ยังมีสัตว์บางจำพวกที่ชอบการทะเลาะวิวาท ทำให้แตกความสามัคคี กับเป็นความกับผู้อื่นในศาล สัตว์เหล่านี้เป็นเหมือนงูร้ายที่คอยแต่จะทำให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์ ซึ่งเป็นการก่อเพิ่มบาปกรรมทุกชนิดด้วยกาย วาจา ใจของพวกเขา"

  "สัตว์เหล่านี้วางแผนทำลายกันและกันอย่างไร้ปราณีกับทั้งยังเรียกผีเจ้าป่า เจ้าเขา นางไม้กับผีใน
  ป่าช้าออกมา"

  "สัตว์เหล่านี้ฆ่าสัตว์โลก และใช้เลือดเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่านั้นเซ่นสรวงบูชายักษ์กับรากษส"

  "สัตว์เหล่านี้อาจเขียนชื่อกับวาดรูปเหมือนของผู้ที่ตนเกลียดชัง สาปแช่งคนเหล่านั้นด้วยเวทมนตร์อันชั่วร้าย หรือพยายามฆ่าหรือทำร้ายคนเหล่านั้นด้วยยาพิษ ไสยศาสตร์ หรือผีดิบ"

  สมัยพุทธกาลเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรอครับ???

  *************

  "ข้าแต่ท่านผู้เจริญ หากบุคคลผู้มีศรัทธาคนใด อ่าน ท่อง กับบูชาพระสูตรบทนี้ หรือสั่งสอนบรรยาย อธิบายความหมายแก่ผู้อื่น หรือคัดลอก หรือให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น หรือเคารพบูชาพระสูตรนี้อย่างสุดจิตใจ ประดับพระสูตรด้วยดอกไม้หอม น้ำหอม ธูปหอม มาลัยดอกไม้ สร้อยคอ ธงทิวประดับ ผ้าคลุม ระบำ กับดนตรี ห่อหุ้มพระสูตรด้วยผ้าหลากสีอันมีค่า และหากเขาจัดเตรียมสถานที่สะอาด วางพระสูตรลงบนหิ้งบูชาที่ได้เตรียมไว้อย่างดีแล้ว ราชาแห่งสวรรค์ทั้งสี่(จตุโลกบาล) พร้อมด้วยเหล่าบริวาร กับทั้งทวยเทพทั้งหลายจำนวนนับแสนโกฏิจะเดินทางมายังที่แห่งนี้เพื่อถวายบูชาและปกป้องพระสูตรนี้"

  สมัยพุทธกาลยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูป แต่ให้บูชาพระสูตร????

  *************

  "ข้าแต่ท่านผู้เป็นเลิศในโลก ที่ใดก็ตามที่พระสูตรได้เผยแผ่ไปและมีผู้คนทีสามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้ ท่านพึงทราบว่า ด้วยพระบุญญาธิการแห่งพระปณิธานของสมเด็จพระไภษัชยคุรุ กับบารมีและพลานุภาพของพระนามของพระองค์ สถานที่แห่งนั้นจะปลอดจากการตายก่อนเวลาอันควร ในที่แห่งนั้น จะไม่มีภูติผี มารที่จะมาดูดเอาพลังชีวิตของชนทั้งหลายไปได้"

  อะไรดูดพลังชีวิต???

  ***********

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่พระมัญชุศรีดังนี้ "จงเป็นเช่นนั้นเถิด จงเป็นเช่นนั้นเถิด มัญชุศรี ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เธอได้พูดมา หากชายหญิงผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาประสงค์จะถวายเครื่องบูชาแก่สมเด็จพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เขาควรสร้างพระรูปของพระองค์ขึ้นมา แล้วนำพระรูปนั้นมาวางบนหิ้งบูชาที่บริสุทธิ์สะอาด"

  สมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูป แต่แนะนำให้สร้างรูปเคารพพระไภษัชยคุรุ เป็นเรื่องที่แปลก และน่าสังเกตมากครับ???

  **********

  เขาควรเล่นดนตรีและขับร้องบทสรรเสริญพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เดินเวียนขวารอบ ๆ พระรูปของพระองค์

  การประโคมดนตรี ร้องเพลงสรรเสริญ เป็นแนวคิดแบบฮินดูไม่ใช่หรอครับ???

  *********

  พระอานนท์เถระเอ่ยถามพระวิมุกติโพธิสัตว์ต่อไปนี้
  "ดูก่อน ท่านผู้เจริญ เราจะนอบน้อมและถวายเครื่องบูชาแก่องค์พระไภษัชยคุรุอย่างไร เราจะสร้างธงที่แสดงถึงการมีอายุยืนและตะเกียงอย่างไร"

  พระวิมุกติโพธิสัตว์ตอบแก่พระอานนท์เถระว่า "ดูก่อน ท่านผู้เจริญ เพื่อช่วยให้คนฟื้นจากโรค ท่านควรถือศีลแปดเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ถวายเครื่องบูชาอันได้แก่อาหาร เครื่องดื่มกับสิ่งจำเป็นทั้งหลายให้แก่เหล่าพระภิกษุและพระภิกษุณีตามกำลัง ถวายความเคารพกับเครื่องบูชาแก่สมเด็จพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้าเป็นจำนวนหกครั้งในหนึ่งวัน และท่องพระสูตรนี้สี่สิบเก้าจบ"

  "ท่านควรจุดตะเกียวสี่สิบเก้าดวง จัดทำรูปพระไภษัชยคุรุจำนวนเจ็ดรูป และจุดตะเกียงขนาดใหญ่เท่าล้อเกวียนจำนวนเจ็ดดวง บูชาหน้าพระรูปแต่ละรูป จุดตะเกียงนี้ให้สว่างอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนติดต่อกัน"

  "ท่านควรทำธงหลากสี ยาวสี่สิบเก้าคืบ"

  "นอกจากนี้ ท่านควรปล่อยสัตว์สี่สิบเก้าประเภท เพื่อช่วยสัตว์นั้น"

  ทำไมต้องสี่สิบเก้าประเภท??? แล้วมีอะไรบ้าง???

  จุดตะเกียงบูชา เป็นวิธีบูชาของพราหมณ์ไม่ใช่หรอ???

  ทำไมต้องทำรูปพระไภษัชยคุรุ??? ในเมื่อสมัยพุทธกาลยังไม่มีพระพุทธรูป แล้วจะมีใครทราบว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างไร???

  ธงอายุยืน 49 คืบ เป็นยังไง???

  "ดูก่อน มัญชุศรี ถ้าเธอพบเข้ากับชายหรือหญิงที่ป่วยเป็นโรค เธอควรชำระร่างกายของเขาเสมอ ๆ อาบน้ำกับล้างปากให้ เธอควรท่องธารณีนี้อย่างแน่วแน่ ๑๐๘ ครั้งให้ กับทั้งให้แก่อาหารของเขาหรือน้ำที่ได้เอาตัวแมลงออกไปแล้ว เมื่อเขาได้บริโภคอาหารหรือน้ำนั้น เขาก็จะหายจากโรคนั้น ๆ"

  เอ่อ ทำไมต้องเป็น 108 เลขมงคล???

  /////////////

  ลองมาดูพระสุตรอื่นนะครับ

  สหัสรภุชสหัสรเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไวปุลยสมบูรณอกิญจนมหากรุณาจิตรธารณีสูตร(พระสูตรกวนอิมพันมือ)

  พระจันทรประภาโพธิสัตว์ ก็ได้แสดงมหาฤทธามนตร์ เพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติมหากรุณาหฤทัยธารณีเช่นกันว่า "สินเตเตทุโสษฺฏ อชฺญมิเตโอตุษฺฏ สิน ขิตพลิติษฺฏ ยมิญต โอธุษฺฏกุลติษฺฏ ขิมษฺฏ สฺวาหา"

  พึงนำด้ายเบญจรงค์มาเสกด้วยธารณีนี้ ๕ จบ ผูกเป็นห่วงสวมไว้บริเวณที่เจ็บปวด เหตุด้วยธารณีนี้บรรดาพระพุทธเจ้าในอดีต ที่นับจำนวนพระองค์ได้เท่ากับเม็ดทรายในคงคานที ๔๐ สายรวมกันล้วนตรัสไว้ดีแล้ว

  และ

  หากเกิดโรคตัวร้อน ไข้จับสั่น พึงใช้หนังพยัคฆ์ เสือดาว สุนัขป่า สุนัขจิ้งจอก มาเสกด้วยธารณีนี้ ๒๑ จบ แล้วห่มร่างของผู้ป่วย โรคาพาธนั้นจักทุเลาลง

  เชื่อเรื่องปลุกเสกด้วยหรอครับ???

  *********

  หากมีลูกแมวป่าอยู่ทั่วไป พึงใช้กระโหลกของแมวป่าที่สิ้นชีพแล้วมาเผาเป็นเถ้า หรือใช้ดินโคลนสะอาดปั้นแต่งเป็นรูปแมวป่า แล้วนำเหล็กกล้าบริสุทธิ์บั่นรูปนั้นออกเป็น ๑๐๘ ส่วน แต่ละส่วนให้ภาวนาธารณี ๑ จบ หรือสรรเสริญโพธิสัตวนาม ๑ จบ ยังเบื้องหน้าพระสหัสรเนตร แมวป่าจะไม่มารบกวนอีก

  เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ด้วยหรอครับ???

  ********

  นับแต่เริ่มก่อเกิดจนถึงมรณะ แลจนถึงที่สุดแห่งการเกิดและมรณะนั้นอกุศลกรรมอันไม่มีประมาณที่มีอยู่จักดับสิ้นไป บรรดาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พรหม อินทร์ จตุโลกบาล เทพ ฤาษี นักสิทธะ วิทยาธรในตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุต่างล่วงรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี

  นักสิทธะ เป็นคำเรียกนักบวชรูปหนึ่งของนิกายตันตระ นักบวชของพุทธตันตระก็เรียกว่าสิทธะครับ.......สมัยพุทธกาลยังไม่มีนิกาย ไม่มีตันตระ แล้วคำว่า"สิทธะ"มีอยู่ในพระสูตรได้ไง???

  ขอยกมาแค่ 2 พระสูตรนะครับ

  จริง ๆ มีเยอะกว่านี้ และเขียนเน้นเรื่องปลุกเสก พูดเรื่องรูปเคารพ คุณไสย บลา ๆ ๆ.......

  อ่านพระสูตรของเถรวาท แล้วลองเทียบกับมหายาน เนื้อหาต่างกันมาก ราวฟ้า-ดินเลยครับ

  บางพระสูตร พระพุทธเจ้าตรัสให้สร้างรูปเคารพพระพุทธเจ้า แนะนำมนต์ปลุกเสกนั่นนี่ให้พระอานนท์........ซึ่งในขณะที่พระสูตรเถรวาทไม่มีเรื่องทำนองนี้

  แล้วจะเชื่อได้อย่างไร ว่าพระสูตรมหายานน่าเชื่อแค่ไหน???

  ถ้าเป็นแบบนี้ ก็ไม่ต้องถามหาแดนสุขาวดีแล้วแหละ เพราะในพระสูตรเถรวาทไม่มีเรื่องแดนสุขาวดี

  ผมอ่านพระสูตรมหายานมาหลายครั้ง ยิ่งอ่านยิ่งงงอะครับ

  อยากทราบว่าข้อความในพระสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้จริงรึเปล่าครับ  ขอบคุณมากครับ

   
   

  จากคุณ : เมื่อไรจะหายเหงา - [ 31 ส.ค. 50 19:44:55 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom