Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  พระไตรปิฎกแบ่งเป็น “บัว 3 เหล่า” … แต่พุทธไทยมั่วแบ่งเป็น บัว 4 เหล่า ……..จริงไหม ??????

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ดูรายการทีวีทายปัญหาแข่งขัน
  ของคุณปัญญารายการหนึ่ง
  ถามว่าพระไตรปิฎกแบ่งบัวเป็นกี่เหล่า
  โดยมีให้เลือกระหว่าง 3 เหล่า กับ 5 เหล่า
  แล้วคำเฉลยก็ออกที่ 3 เหล่า

  จึงมีปัญหาถามท่านว่า
  จริง ๆ แล้ว พระพุทธเจ้าทรงแบ่งบัวเป็นกี่เหล่ากันแน่

  ……………………………

  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากเวบต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต
  ซึ่งมีทั้ง 3 เหล่า 4 เหล่า
  (และยังมีบางเวปเสนอเหล่าที่ 5 เอาไว้ด้วยเลย
  แต่ไม้ได้นำมาแสดงในที่นี้เท่านั้น)

  ………………………………


  บัวสี่เหล่า

  เมื่อตอนเด็กๆ สมัยประถม จำได้ว่า
  เคยเรียนเรื่องบัวสี่เหล่า
  คุณครูท่านนำหลักของพระพุทธศาสนาสอนว่า
  คนเรานั้นมีด้วยกัน 4 ประเภท
  ถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับดอกบัว ที่มีอยู่ 4 เหล่า
  ตามหลักของพระพุทธศาสนา คือ

  1 บัวใต้โคลนตม พวกนี้เปรียบเหมือนคนที่ไม่รู้หนังสือ
  ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน เรียกง่ายๆ ว่าเป็นคนโง่ นั่นเอง
  เพราะอยู่ไปก็มีแต่จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งหลาย
  หรือกลายเป็นโคลนตม

  2 บัวใต้น้ำ พวกนี้เปรียบเหมือนเด็กที่กำลังจะเจริญเติบโต
  ถ้ามีความขยันหมั่นเพียร ก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นบัวที่ปริ่มน้ำ

  3 บัวปริ่มน้ำ พวกนี้ก็เปรียบเหมือนคนที่มีความรู้ในระดับหนึ่ง
  แต่ยังไม่รู้แจ้ง รู้จริง ต้องศึกษาเพิ่มเติม
  เพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบัวที่โผล่พ้นน้ำ

  4 บัวพ้นน้ำ พวกนี้เปรียบเสมือนคนที่รู้แจ้ง เห็นจริง
  ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงพอสมควรแล้ว
  และเป็นคนที่น่าเชื่อถือ น่าเลื่อมใส

  ดิฉันก็พอจะเข้าใจ คน 4 ประเภทเหล่านี้
  เพราะคุณครูท่านต้องการสั่งสอนเราให้เป็นเด็กดี ขยันเล่าเรียน
  เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นบัวที่อยู่เหนือโคลนตม
  หรือบางคนก็เป็นบัวพ้นน้ำได้

  Jun 29, '08 1:49 AM
  for everyone

  http:lovelysann./journal/item/31

  …………………………………


  "บัว 4 เหล่า"  ดอกบัว ๔ เหล่า คือ


  ......อุคฆติตัญญู เป็นผู้มีพื้นฐานทางบารมี
  อัธยาศัยพื้นฐานทางสมาธิสูง
  มีไหวพริบ ปฏิภาณดี
  สามารถฟังธรรมที่เขาแสดงเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจ
  และบรรลุมรรคผลได้
  เช่น พระอัสสชิ ได้แสดงธรรมะ
  เพียง สองสามบรรทัดแก่พระสารีบุตรว่า

  "ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ
  มีเหตุเป็นแดนเกิด
  พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุ
  แห่งธรรมนั้น
  และความดับแห่งธรรมนั้น
  พระมหาสมณะมีปกติ
  ตรัสอย่างนี้ "

  จากการแสดงธรรมเพียงเท่านี้ พระสารีบุตรก็บรรลุมรรคผล
  เป็นพระอริยบุคคลระดับแรกคือพระโสดาบันแล้ว
  ท่านจึงเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำ
  พอต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานในขณะนั้น


  วิปจิตัญญู เป็นผู้มีวาสนาบารมี พื้นเพอัธยาศัย
  พื้นฐานทางสมาธิและไหวพริบปฏิภาณเป็นต้น หย่อนลงมา
  จำเป็นจะต้องอาศัยการแสดงธรรมะไปโดยลำดับ
  เพื่อฟองอัธยาศัยของบุคคลนั้นให้พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้
  และบรรลุธรรมเบื้องสูงขึ้นไป
  เช่น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปธรรม
  เพียงคนเดียว คือ โกณฑัญญะ
  ต่อจากนั้นก็ทรงนำเอาแต่ละท่านมาชี้แจงธรรมะ
  ขัดเกลาไปโดยลำดับ
  เป็นการปรับพื้นเพอัธยาศัย พื้นฐานทางสติปัญญา
  ให้อยู่ในระดับสม่ำเสมอกัน
  จากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
  ในที่สุดแห่งอนัตตลักขณสูตร
  ท่านทั้ง ๕ ก็ได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์
  ดังนั้นคนประเภทนี้จึงเปรียบเสมือนดอกบัว
  ที่โผล่ขึ้นมาพอเสมอน้ำ
  รอคอยที่จะบานในวันต่อไป
  หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า วิปจิตัญญู คือ อาจจะรู้ธรรม
  เมื่ออธิบายชี้แจงแสดงหัวข้อธรรมเหล่านั้น  เนยยะ คือผู้พอที่จะฝึกสอนอบรมต่อไป
  อย่างคนผู้มีพื้นฐานวาสนาบารมี มีความโน้มเอียง
  มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ มีปัญญา พอประมาณ
  ใช้กาลเวลาฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยต่อไปโดยลำดับ
  ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
  สามารถทำจิตใจของเขาให้สงบ ประณีตขึ้น ๆ
  และในที่สุดก็จะบรรลุธรรมในชาตินี้หรือในชาติต่อไปได้
  ตามปกติแล้วบุคคลประเภทนี้ออกจะมีมากเป็นพิเศษ
  ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยกันนานพอสมควร
  ท่านจึงเรียกว่า เนยยะ คือพอจะแนะนำกันได้
  ท่านเปรียบเสมือนดอกบัวที่โผล่มาปริ่ม ๆ น้ำ
  รอคอยที่จะบานในวันต่อ ๆ ไป  ปทปรมะ ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง
  ได้แก่บุคคลที่เขาพร้อมที่จะฟัง หรือไม่ยินดีที่จะฟัง
  ฟัง ๆ ก็สักแต่ว่าฟังไป อาจจะรู้ อาจจะเข้าใจ
  แต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม
  ตอนเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรม
  ความโลภ ความโกรธ ความหลง หนาแน่นอย่างไร
  ปฏิบัติธรรมมาจนแก่จนเฒ่าแล้ว ก็คงเป็นอย่างนั้น
  หรืออาจจะแรงกว่า

  ข้อนี้ให้ลองสังเกตว่า ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้ว
  บุคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ มีลักษณะเหมือน บล๊อกสำเร็จรูป
  ที่จะพัฒนาคนให้บรรลุประโยชน์ทั้ง ๓
  แต่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งในคราวแรกนั้น มุ่งปรมัตถประโยชน์
  คือประโยชน์สูงสุด แต่ในประโยชน์ที่เป็นทิฏฐธัมมิกัตถะ
  คือประโยชน์ในปัจจุบัน
  และสัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในภายภาคหน้า

  กลุ่มบุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ก็มีอยู่
  แล้วสัมผัสประโยชน์ในปัจจุบันได้แตกต่างกัน
  เช่น สำหรับการศึกษาเล่าเรียน บางคนก็หัวไว เรียนอะไรได้เร็ว
  ก็เหมือนบุคคลประเภทแรก
  คนบางคนก็ต้องอ่านซ้ำ ๆ ซาก ๆ กันหน่อย
  แต่ในที่สุดก็จะผ่านการศึกษาการเล่าเรียนไปได้
  อีกประเภทหนึ่งอาจจะต้องจ้ำจี้จ้ำไข ลงโทษ เฆี่ยนตีกัน
  อาจจะต้องซ้ำชั้นบ้าง แต่ในที่สุดก็อาจจะสอบผ่านได้
  คนบางประเภทนั้น จะขึ้นไปได้ในระดับหนึ่ง
  แล้วต่อขั้นสูงไม่ได้อีกแล้ว
  เราจะเห็นนักเรียน นักศึกษา
  คนประสบความก้าวหน้าในชีวิตในการทำมาค้าขายก็ดี
  ในการศึกษาเล่าเรียนก็ดี
  ในการปฏิบัติราชการ เป็นทหาร ตำรวจ เป็นต้นก็ดีนั้น
  ดูแล้วก็มีแต่บุคคล
  ๔ ประเภทในแนวนี้เสมอไป


  (จากแบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน์ เล่ม ๒)


  โดย: ปั้น [30 ต.ค. 48 13:31] ( IP A:203.151.140.116 X: )


  http://www.pantown.com/board.php?id=12577&area=&name=board1&topic=177&action=view

  ………………………………………………………………………

  บัว 3 เหล่า ..
  พระพุทธเจ้า บัญญัติ อุปมาอุปมัย
  คน ดั่ง บัว 3 เหล่า
  1 บัวพ้นน้ำ
  2 บัวปริ่มน้ำ
  3 บัวใต้น้ำ

  แล้วบัวเหล่าที่
  4 บัวที่เป็นอาหารเต่าปลา
  มาจากไหน ใครเพิ่มเติมเข้าไป

  .
  จากคุณ : ใครทำ - [ 7 ม.ค. 48 02:56:13 A:210.246.69.6 X: TicketID:056088 ]
  http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/Y3217623/Y3217623.html

  …………………………………………………………………………………..


  เรื่องดอกบัว ๓ เหล่า ทรงเปรียบบุคคลด้วยดอกบัว ๓ เหล่า
  พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
  ในโพธิราชกุมารสูตร
  http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=13&item=510&items=2&preline=1

  เรื่องดอกบัว ๔ เหล่า ทรงพิจารณาสัตวโลกเปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า
  พระไตรปิฏก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑
  http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=4&A=209&Z=258

  ดอกบัว ๓ เหล่าหรือ ๔ เหล่า ล้วนเป็นพุทธวจนะครับ

  จากคุณ : mop (ebusiness)- [ 7 ม.ค. 48 11:01:08 ]


  http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/Y3217623/Y3217623.html

  ……………………………………………………………………….

  ตามนัยแห่งพระสูตร แบ่งเป็น ๓
  ตามนัยอรรถกถา แบ่งเป็น ๔ ตามลักษณะบุคคล ๔ ประเภท คือ อุคคติตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ ปทปรมะ

  จากคุณ : ชิตังเม - [ 7 ม.ค. 48 11:06:35 A:24.31.120.117 X: TicketID:000833 ]

  http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/Y3217623/Y3217623.html

  ……………………………………………………………………….

  แก้ไขเมื่อ 25 ต.ค. 51 05:16:38

   
   

  จากคุณ : kongsilp2000 - [ 25 ต.ค. 51 05:13:34 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom