Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
เสนอหลักธรรมย่อ เพื่อน้อมใจเข้าสู่พุทธธรรม ติดต่อทีมงาน

นำเสนอข้อมุูล ที่เป็นหลักๆ

 1.รากเหงาของความทุกข์คือ รูป-นาม หรือ ขันธ์ 5  อันเป็นไปตามไตรลักษณ์

 2.รากเหงาของกิเลสคือ  ราคะ โทสะ และโมหะ

 3.รากหรือเหตุของความทุกข์คือ อาสวะ <> อวิชชา  ที่นำไปสู่การเจริญของปฏิจสมุทปบาทฝ่ายเกิด เป็นปัจจัยกัน  ที่หาเบื้องต้นไม่ได้

ต่อไปเข้าสู่ อริยสัจ 4

 ทุกข์   ก็คือ ข้อที่ 1 ได้แ่ก่ขันธ์ หรือ รูป-นาม ข้างบน อันเป็นไตรลักษณ์ ที่ต้องเรียนรู้

 สมุทัย ก็คือ เหตุแห่งทุกข์ ดังข้อ 2-3 ข้างบน ที่ต้องมีสติปัญญารู้เท่าทัน มีพละ 5 (สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา และความเพียร) เจริญขึ้นอย่างสมบูรณ์ เพื่อระงับ เพื่อว่าง เพื่อดับ

 นิโรธ   ก็คือ ดับทุกข์ บรรลุมรรคผลและนิพพาน(นิโรธ) ดับเหตุแห่งทุกข์อย่างถาวร เป็นไปตามลำดับ บุคคล 4 (โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์)

 มรรค   ก็คือ วิธีดับเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่มรรคมีองค์ 8 อันมี สัมมาทิฏฐิ เป็นเบื้องต้น.
 

   สรุป ....
     ธรรมอันประเสริฐ พระพุทธเจ้าทรงประกาศตรัสสอนไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว เป็นธรรมและวินัย ตามเหมาะสมของบุคคล วิธีปฏิบัติก็มีกรอบการปฏิบัติสมบูรณ์แล้ว ตามพุทธพจน์  
     ทุกข์ คือ กายใจ หรือขันธ์ท่านทั้งหลายก็ปรากฏพร้อมอยู่แล้ว วนเวียนเป็น สุข(ทุกข์น้อย) และทุกข์ อยู่เนื่องๆ ก็ทราบจากประสบการณ์ของชีวิต ทั้งปรากฏและสัมผัสอยู่
    จงอาศัย พละ 5 และอินทรีย์ 5 อันเริ่มด้วย ศรัทธา หรือ สติปัญญา ที่มีอยู่แห่งตน น้อมใจ เจริญมรรคมีองค์ 8  ให้ถึงพร้อม ตามพุทธพจน์ ดับทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเถิด.

จากคุณ : P_vicha
เขียนเมื่อ : 14 ก.ค. 54 09:55:43
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com