Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ประเด็นไหนบ้างที่เป็นจุดอ่อนซึ่งทางวัดนาป่าพงต้องชี้แจ้งเกี่ยวกับการสวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อ ติดต่อทีมงาน

เท่าที่ผมอ่านมานะครับจะยกประเด็นนี้

 

ประเด็นที่ 1 พุทธวจนที่ระบุว่าปาฏิโมกข์ 150 ข้อมีอะไรบ้าง

ประเด็นที่ 2 การนำสวดปาติโมกข์ของพระเทวทัตในครั้งนี้มีสังฆาทิเสส ที่ ๑๐ และ ๑๑ หรือไม่ ? มีจำนวนสิกขาบทกี่ข้อ ? อะไรบ้าง ? (ความคิดเห็นที่ 1 )

ประเด็นที่ 3 บิดเบือน / ไม่บิดเบือน โปรดโยนิโสมนสิการ (ความคิดเห็นที่ 14 )

ประเด็นที่ 4 การสวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยอันอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกแห่งสงฆ์หรือไม่ (ความคิดเห็นที่ 19)

ประเด็นที่ 5 ถ้าทางวัดนาป่าพง ยืนยันว่าการสวดปาฏิโมกข์ 150 ถูกต้องแล้ว เท่ากับว่า การสวดปาฏิโมกข์ 227 ผิดใช่ใหมครับ และเท่ากับผิดมา 2554 ปีเลยหรือเปล่าครับ (ความคิดเห็นที่ 23)

“[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความกลัวต่ออาบัติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน ฯลฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป
เข้าไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกล้าอย่างนั้นไว้ในธรรม
คือ ปาราชิกทั้งหลาย ข้อนั้นเป็นอันหวังได้ว่า
ผู้ที่ยังไม่ต้องธรรม คือ ปาราชิก จักไม่ต้อง
หรือผู้ที่ต้องแล้วจักกระทำคืนตามธรรม ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป
เข้าไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกล้าอย่างนั้นไว้ในธรรม
คือสังฆาทิเสสทั้งหลาย ข้อนั้นเป็นอันหวังได้ว่า
ผู้ที่ยังไม่ต้องธรรม คือ สังฆาทิเสสจักไม่ต้อง
หรือผู้ที่ต้องแล้วจักกระทำคืนตามธรรม ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป
เข้าไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกล้าอย่างนั้นไว้ในธรรม
คือ ปาจิตตีย์ทั้งหลาย ข้อนี้เป็นอันหวังได้ว่า
ผู้ที่ยังไม่ต้องธรรม คือ ปาจิตตีย์ จักไม่ต้อง
หรือผู้ที่ต้องแล้วจักกระทำคืนตามธรรม ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป
เข้าไปตั้งสัญญาคือ ความกลัวอันแรงกล้าอย่างนั้นไว้ในธรรม
คือ ปาฏิเทสนียะทั้งหลาย ข้อนั้นพึงหวังได้ว่า
ผู้ที่ยังไม่ต้องธรรม คือ ปาฏิเทสนียะจักไม่ต้อง
ผู้ที่ต้องแล้วจักกระทำคืนตามธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกลัวต่ออาบัติ ๔ ประการนี้แล ฯ

บวกกันได้เพียง

ปาราชิกทั้งหลาย 4
สังฆาทิเสสทั้งหลาย 13
ปาจิตตีย์ทั้งหลาย 92
ปาฏิเทสนียะทั้งหลาย 4
รวมทั้งสิ้น 113
ที่เหลือ 37

มีพุทธวจนบอกอีกใหมว่าอีก 37 สิกขาบทคืออะไร

ถ้ามีก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับ เพื่อธรรมทาน

เพราะผมว่าประเด็นนี้ทางเถรสมาคมก็คงสอบถามครับ

ถ้าไม่ชัด ไม่ชัวร์ ยกแต่วัชชีปุตตสูตรคงยากที่จะอธิบายได้ครับ

แก้ไขเมื่อ 25 ก.ย. 54 23:14:59

แก้ไขเมื่อ 25 ก.ย. 54 23:14:08

แก้ไขเมื่อ 25 ก.ย. 54 23:13:20

แก้ไขเมื่อ 25 ก.ย. 54 23:12:02

แก้ไขเมื่อ 25 ก.ย. 54 18:52:03

แก้ไขเมื่อ 25 ก.ย. 54 08:22:52

จากคุณ : Thus Spoke Eitthakorna
เขียนเมื่อ : 23 ก.ย. 54 09:21:42
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com