Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม3นาที - ตอนที่ 16 ธรรมที่เป็นไปเพื่อละ โลภะ โทสะ โมหะ ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
======================================================

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้ก็จะได้แสดงต่อถึง การละอกุศลต่าง ๆ นะครับ
____________________________________________________________

(ความจาก คู่มืออภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า อกุศลจิต เป็นจิตที่ชั่ว ที่บาป ที่ มีโทษและให้ผลเป็นทุกข์ จึงเป็นธรรมที่ควรละโดยแท้


โลภมูลจิต เป็นจิตที่เกิดจากความโลภ ความอยากได้ ถ้าไม่ระมัดระวังไว้บ้างแล้วก็ 
จะอยากจนหาประมาณที่สุดมิได้เลย จะละด้วย สนฺตุฏฺฐี คือ  สันโดษ 
ความพอใจเท่าที่มีอยู่   ความพอใจเท่าที่กำลังของตนจะหาได้   ความพอใจเท่าที่จะพึงหาได้โดยชอบธรรม 
เพียง ๓ ประการเท่านี้ ก็นับว่าประเสริฐพอประมาณแล้ว


โทสมูลจิต  เป็นจิตที่เกิดจากความเกลียด โกรธ ประทุษร้าย ทำลาย อันมีแต่จะวู่วาม ก่อให้เกิดโทษนั้นเอง
จงละด้วยเมตตา 
โดยการพิจารณาเป็นเนืองนิจว่า ตนเกลียดทุกข์ประสงค์สุขฉันใด ผู้อื่นสัตว์อื่นก็เกลียดทุกข์แสวงสุข
เหมือนตนฉันนั้น
เช่นนี้ก็จะผ่อนคลายความเบียดเบียนซึ่งกันและกันลงไปได้อย่างมาก 

ในสติปัฏฐานอรรถกถา แสดงเหตุที่ประหารโทสะไว้ ๖ ประการคือ

๑. เมตฺตานิมิตฺตสฺส อุคฺคโห         ศึกษาในเมตตานิมิต
๒. เมตฺตาภาวนานุโยโค             ประกอบภาวนาในเมตตาเนืองๆ
๓. กมฺมสกตา ปจฺจเวกฺขณ           พิจารณาว่าเป็นกรรมของตน
๔. ปฏิสงฺขาย พหุลีกตา              ทำให้มากด้วยปัญญา
๕. กลฺยาณมิตฺตตา                     มีมิตรที่ดี ( ที่มีเมตตา )
๖. สปฺปายกถา                           ได้ฟังถ้อยคำที่สบาย ( เมตตากถา )


โมหมูลจิต แม้จะไม่ประจักษ์โทษโดยเด่นชัด แต่ก็มีโทษหาน้อยไม่เปรียบเสมือนสนิมเหล็กที่กัดกินเนื้อเหล็ก
ให้กร่อนลงทีละน้อย จนขาดผุไปอย่างไม่รู้ตัว ในสติปัฏฐานอรรถกถาจึงแสดงเหตุที่ประหารโมหะไว้ดังนี้ คือ

เหตุที่ประหารวิจิกิจฉา ๖ ประการ
๑. พหุสฺสุตตา                    เป็นพหูสูต  ได้ยินได้ฟังมามาก
๒. ปริปุจฺฉกตา                   หมั่นสอบสวนทวนความ
๓. วินเยปกตญฺญุตา            รอบรู้ชำนาญและเคร่งครัดในวินัย
๔. อธิโมกฺขพหุลตา            มากด้วยการตัดสินใจเชื่อ
๕. กลฺยาณมิตฺตตา             มีมิตรที่ดี
๖.  สปฺปายกถา                  ได้ฟังถ้อยคำอันเป็นที่สบาย

เหตุที่ประหารอุทธัจจะ ๖ ประการ

เหตุที่ประหารอุทัธจจะ นี้ก็เหมือนกับเหตุที่ประหารวิจิกิจฉา นั้นเว้นแต่ข้อ ๔ เป็นดังนี้
๔. พุทฺธเสวิตา ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบ่อยๆ
ส่วนข้ออื่นๆ มีข้อความเหมือนกันหมด

____________________________________________________

วันนี้ก็จะแสดงไว้เพียงเท่านี้นะครับ

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 11 มี.ค. 55 17:03:58
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com