Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ดูแลพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ของเรากันครับ ติดต่อทีมงาน

จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหลายวันที่ผ่านมานั้น ทำให้เราได้รู้และเข้าใจถึงเจตนาต่างๆของการช่วยกันดูแล ปกป้องพระพุทธศาสนา และองค์กรคณะสงฆ์ไม่ให้ตกอยู่ในที่ทราม มัวหมอง ท่านที่รักทั้งหลายพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ของเราจักดำรงอยู่ได้ก็ด้วยศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งปวง ดังนั้นขอให้ท่านอย่านิ่งดูดาย ธุระไม่ใช่ ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยปกป้องคุ้มครอง สอดส่อง ดูแล พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พุทธบริษัทที่ดี ผมขอยกบทความนี้มาประกอบกระทู้

พระพุทธศาสนานั้นมีพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ทรงบัญญัติไว้แล้วแก่พุทธบริษัททั้งหลาย เป็นศาสดาแทนองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้ง ๔ เป็นประการสำคัญ หากพุทธบริษัทยังประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ทรงบัญญัติไว้แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะไม่เสื่อมสลายไปจากโลกนี้

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตวิญญาณต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดช่วงระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี และสืบต่อไปในอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกให้พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๓ บัญญัตว่า รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ฯ ซึ่งสถาบันพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบสำคัญ ๆ ที่รัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์คุ้มครอง ๔ ด้านด้วยกัน คือ

๑. ด้านศาสนบุคคล ได้แก่ พุทธบริษัททั้ง ๔ ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา

๒. ด้านศาสนวัตถุ ได้แก่ ถาวรวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธรูป สถูป โบสถ์ วิหาร พระเจดีย์ ที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

๓. ศาสนธรรม ได้แก่ พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้วแก่พุทธบริษัททั้งหลาย จำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ประกอบด้วย พระวินัย ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสูตร ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระอภิธรรม ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมเรียกว่าพระไตรปิฎก

๔. ศาสนพิธี ได้แก่ พิธีกรรมที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญ พิธีถวายทานและพิธีอื่น ๆ ทั่วไป

ในสภาพปัจจุบันนี้ กระแสวัตถุนิยมรุนแรงส่งผลให้ค่านิยมทางด้านจิตใจถูกละเลยไป องค์ประกอบสำคัญทั้งในด้านศาสนบุคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรมและศาสนพิธี กำลังมีปัญหาทั้งภัยภายในและภัยภายนอกอยู่รอบด้าน เนื่องจากชาวพุทธบางคนละเลยการประพฤติปฏิบัติในศีลธรรม ไม่เว้นแม้ผู้ที่เข้ามาบวชในศาสนาบางคนเมื่อบวชแล้วไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อาศัยช่องทางจากความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของชาวพุทธแสวงหาประโยชน์โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น แสวงหาลาภสักการะโดยยืนปักหลักรับบิณฑบาตและเรี่ยไรเงินทองเพื่อประโยชน์ตนเอง บางครั้งตั้งตนเป็นหมอดูทำนายทายทัก บอกใบ้ให้หวย เป็นหมอยา หมอเสน่ห์หลอกลวงให้ประชาชนหลงผิด ปฏิบัติผิด และยิ่งกว่านั้นชาวพุทธบางคนถึงขนาดปลอมบวชเป็นพระภิกษุสามเณร แล้วใช้อุบายหลอกลวงที่แยบยล จนกลายเป็นข่าวตามสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม ยากที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา จึงเสนอมาตรการคุ้มครองพระพุทธศาสนา และมหาเถรสมาคมได้มีมติให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ทั่วประเทศดำเนินการ เป็นต้นว่า ให้เจ้าคณะผู้ปกครองกวดขันสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัด ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ให้พระอุปัชฌาย์ดูแลอบรมสั่งสอนกุลบุตรก่อนบวช ให้กวดขันการจัดงานวัดมิให้มีอบายมุขหรือเล่นการพนันภายในวัด ให้เชิญชวนชาวพุทธร่วมใจต้านภัยยาเสพติดด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล ๕ ให้กวดขันการจำหน่ายวัตถุมงคลมิให้มีการอวดอ้างอภินิหารต่าง ๆ ให้ระมัดระวังดูแลพระพุทธรูปและศาสนวัตถุในวัดมิให้ถูกโจรกรรม ให้วัดที่จะก่อสร้างสิ่งใดขึ้นในวัดหรือนอกวัดให้ปฏิบัติชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ให้จัดให้มีการบรรยายธรรมด้วยภาษาชาวบ้านก่อนสวดพระอภิธรรมศพ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาที นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีพระภิกษุผู้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรผู้มีอาจารไม่สมควร เรียกว่า พระวินยาธิการ ไว้ช่วยเหลือ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา ออกตรวจตราดูแลพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควรและบุคคลผู้ปลอมบวชทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.

ขอเชิญท่านทั้งหลายมาเป็นรั้วรอบป้องกันความมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ ด้วยการร่วมแจ้งเบาะแส หากพบเห็นเรื่องราวที่เป็นภัยต่อพระศาสนา พบเห็นวัตรปฏิบัติ อาจารณะ สมณะสารูป ความประพฤติไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร ทุกระดับชั้น ได้โปรดแจ้งเรื่องราว ข้อมูล หลักฐานที่มี ( ควรทำสำเนาส่งไปก่อน เมื่อมีการรับเรื่องแล้วจึงมอบต้นฉบับให้ไป ) ไปยังหน่วยงานเหล่านี้

แก้ไขเมื่อ 01 พ.ค. 55 19:22:38

จากคุณ : ราชมัล
เขียนเมื่อ : วันแรงงาน 55 19:21:49
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com