CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangGameRoom


  เกี่ยวกับกรณี ฎีกาหลวงตาบัว

  ขอจบกระทู้นี้ครับ
  ---------------------------------------------------------------------------------
  วันนี้(11 มี.ค.) เมื่อเวลา 17.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ รับพระราชทานประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงพิจารณาไว้แล้ว โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
       
        หลังจากนั้นได้มีประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 แล้วนั้น บัดนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้
       
        นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
        นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
        นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี
        นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
        นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี
       
        นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
        พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
        นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
        นายไชยยศ สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
        นายกันตธีร์ ศุภมงคล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
        นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
       
        นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
        นายประชา มาลีนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
        นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
        นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
        นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
        นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
        นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       
        นายทนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
        นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
        นายวิเศษ จูภิบาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
        นายสมชาย สุนทรวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
       
        นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
        นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
        นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
        นายกร ทัพพะรังสี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
        นายอดิศัย โพธารามิก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
        นายรุ่ง แก้วแดง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
        น.พ.สุชัย เจริญรัตนกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
        นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
        นายวัฒนา เมืองสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       
        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค.2548 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

  แก้ไขเมื่อ 11 มี.ค. 48 23:55:24

  แก้ไขเมื่อ 03 มี.ค. 48 16:28:10

  จากคุณ : nameonics - [ 3 มี.ค. 48 16:21:18 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป