Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ต. แก่งโสภา จัดโครงการแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร ติดต่อทีมงาน

หนุนท้องถิ่นเข้าใจ รู้ทัน"เซ็กซ์วัยรุ่น"


พื้นที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม นำพาอิทธิพลและวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ค่านิยมและความเชื่อต่างๆ ของเยาวชนเปลี่ยนไป

ผลสำรวจพบว่าในปี 2551 มีแม่วัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงถึงร้อยละ 26 ในปี 2552 ร้อยละ 24.05 และในปี 2553 ร้อยละ 23.75 เป็นตัวเลขที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ว่าไม่ควรมีมารดาวัยรุ่นเกินร้อยละ 10

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทีมวิจัยสาธารณสุขวังทอง จึงจัดทำ "โครงการการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" เพื่อศึกษาและวิจัยถึงสาเหตุและร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผงะแม่วัยรุ่นสูงถึง 20%

ทารกน้ำหนักตัวน้อย

นายมนัส โตสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า งานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นมาจากการพบตัวเลขทารกแรกเกิดในอำเภอวังทองมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นจำนวนมาก และมีสุขภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ทำให้ต้องค้นหาถึงสาเหตุพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากมารดาเป็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยมีอัตราเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 20 และยังพบว่าในพื้นที่ของตำบลแก่งโสภามีมารดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปีมากถึงร้อยละ 26 ซึ่งสูงที่สุดในอำเภอวังทอง

จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานีอนามัย และชุมชนในพื้นที่กำหนดแนวทางและรูปแบบการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้กับเยาวชนตะลึงน.ร.ใช้ผ้ารัดท้อง

คลอดโดยไม่ฝากครรภ์

"การเป็นแม่วัยรุ่นจะมีปัญหาหลายด้าน เมื่อรู้ว่าตั้งท้องเด็กจะไม่กล้าบอกผู้ปกครอง บางคนจะใช้ผ้ารัดไว้และยังไปโรงเรียนอยู่ ใกล้คลอดแล้วก็มาคลอดโดยที่ไม่ได้ฝากครรภ์ เมื่อไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้ลูกที่ออกมามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมาก ทั้งแม่และลูกจะไม่ได้รับภูมิคุ้มกันต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีปัญหากับครอบครัวเพราะรับไม่ได้ว่าลูกท้องจนอาจถูกทำร้าย ด้านสุขภาพจิตของแม่เองก็มีปัญหาหากไม่มีพ่อเด็กมารับผิดชอบ เมื่อท้องก็ต้องออกจากโรงเรียน อนาคตก็หมดไป เด็กทารกที่คลอดออกมาอาจพิการ ไม่สมบูรณ์เพราะไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่ต้น

แต่ปัญหาใหญ่คือเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วเลี้ยงลูกไม่เป็น ทิ้งให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ส่วนตัวเองก็ต้องออกไปหางานทำ ซึ่งก็มีรายได้น้อยเพราะไม่มีวุฒิการศึกษา ต้องทำงานรับจ้าง เด็กที่เกิดมาจะเป็นปัญหาที่สังคมต้องมาแบกรับต่อ" นายมนัสระบุ

วัยรุ่นชูศักดิ์ศรีเป็นชาย

เรียนรู้เรื่องเพศผ่านสื่อ


จากการทำงานในพื้นที่พบว่ากลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมีมุมมองทางเพศและค่านิยมที่เปลี่ยนไป ฝ่ายชายมีความเชื่อในเรื่องการสะสมประสบการณ์ทางเพศว่าเป็นศักดิ์ศรีของผู้ชาย ประกอบกับผู้ปกครองและครูผู้สอนขาดความเข้าใจ และมีทัศนคติในเรื่องเพศที่แตกต่างกันกับเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องผ่านสื่อสมัยใหม่มากกว่าความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนหรือครอบ ครัว

ปัญหาดังกล่าวทำให้ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหามากมาย อาทิ "โครงการล้อมรั้วชุมชน" โดยร่วมกับร้านค้า ร้านอินเตอร์เน็ต โรงแรม รีสอร์ต กำหนด มาตรการดูแลเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และยังจัดอบรม "เยาวชนรู้ทันสื่อยุคดิจิตอล" เพื่อขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี พร้อมจัดทำ "โครงการครอบครัวตัวอย่างเยาวชนต้นแบบ" ใน 13 หมู่บ้าน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาครอบครัวของตนเองสู่ครอบครัวตัวอย่าง

ผลิตสื่อเพศศึกษา-หนังสั้น

สอนก้าวระเริง-ก้าวที่พลาด


นอกจากนี้ยังผลิตสื่อเพศศึกษา "หนังสั้น" มีเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตจริงและความต้องการที่จะเรียนรู้ตามวัย เพื่อให้ความรู้และข้อคิดเตือนใจให้กับเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็นช่วงอายุดังนี้คือ หนังสั้น "ก้าวแรก" สำหรับนักเรียนชั้น ป.6-ม.2, "ก้าวระเริง" สำหรับนักเรียนชั้น ม.3-ม.4, "ก้าวที่พลาด" สำหรับนัก เรียนชั้น ม.5-ม.6 และหนังสั้นเรื่อง "ทางออก" สำหรับครอบครัวและผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ในชั่วโมงเรียนวิชาสุขศึกษาและในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน

น.ส.วลัยพร พงษ์มณี พยาบาลประจำสถานีอนามัยตำบลแก่งโสภา หนึ่งในทีมวิจัย กล่าวว่า หลังจากทำงานร่วมกับชุมชน พบว่าทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง อสม. และครู ต่างมีทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับปัญหาของเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป เพราะเมื่อเปิดใจรับก็จะเข้าใจ และมองเห็นวิธีการรับมือกับปัญหาและทางออกร่วมกันของชุมชน เมื่อก่อนเรามองว่าวัยรุ่นคือตัวปัญหา แต่ไม่ได้เข้าใจว่าเขากำลังเผชิญปัญหา เราจึงต้องให้โอกาสเขา ให้ทางออกที่ถูกต้องในการแก้ปัญหากับเขา

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROc1lXUXdNVEU0TURJMU5BPT0=&sectionid=TURNeE5BPT0=&day=TWpBeE1TMHdNaTB4T0E9PQ==

 
 

จากคุณ : หมาป่าดำ
เขียนเมื่อ : 18 ก.พ. 54 08:23:46
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com