Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com


  การขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออก กับประกันสังคม

  การขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออก


  คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ครับ เพราะผมเองก็ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง และหลาย ๆ ท่านที่ว่างงาน อาจจะลืมไป (ผมเองก็เคยลืมครับ)

  เมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ควรทำอย่างไร
  สำคัญที่สุดครับ คือ จะต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับจากที่ออกจากงานครับ


  แผงศร หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
  จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

  แผงศร เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

  1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน
     เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น
  2. มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
  3. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
  4. ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
  5. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี
      - ทุจริตต่อหน้าที่
      - กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
      - จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
      - ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฏหมายในกรณีร้ายแรง
      - ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
      - ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
      - ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
  6. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
  7. มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
  8. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

  แผงศร สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน

  sad กรณีถูกเลิกจ้าง
   - ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  

  happy กรณีสมัครใจลาออก
    - ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง  โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  
  หากใน 1 ปีปฏิทินมีการยื่นขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานเกินกว่า 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วัน
  เงินทดแทนการขาดรายได้จะจ่ายเป็นงวดเดือน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผู้ประกันตนแจ้ง

   
   

  จากคุณ : OrganizerO - [ 16 ม.ค. 52 02:30:12 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com