Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
*** 05 เจาะโภคภัณฑ์ รวยทันตา_จนทันใจ : น้อง... กุ้ง ติดต่อทีมงาน

.         Http://  www.ShrimpCenter.Com/Shrimp00181.html  (18 สค. 51)  :
อุตสาฯ กุ้ง_แช่แข็ง นั้นประกอบไปด้วย 3ส่วนหลักๆ ได้แก่
     1) ต้นน้ำ    หมายถึง ส่วนการจัดการพ่อแม่พันธุ์ ส่วนการอนุบาลในโรงเพาะฟัก ส่วนการเลี้ยง & ส่วนการจัดการฟาร์ม
     2) กลางน้ำ     ,,     ผู้ขาย ปัจจัยการผลิตเช่น อาหาร ตลาดกลาง & ผู้ซื้อวัตถุดิบ รวมถึงโรงงานแปรรูป & ส่งออก
     3) ปลายน้ำ     ,,     ตลาด หรือ ผู้ซื้อสินค้า

    TUF ได้มีการขยายตลาดเข้าไป Super Market ที่ชื่อ WHOLE Foods Market ในสหรัฐ ปัจจุบัน มีมากกว่า 200สาขา
หรือ ร้านอาหาร_Italian ซึ่ง ปัจจุบัน เขามี 650สาขา มีการเจริญเติบโตมากกว่า 45ไตรมาส หรือ มากกว่า 11ปีติดต่อกัน
ที่ยอดขายไม่เคยตก & เมื่อลูกค้าเข้าไปทานอาหารในร้านนี้ จะพบว่า 1ใน3 ของผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากกุ้ง นั้น จะเป็นกุ้ง ที่
ผลิตจากบริษัท TUFฯ ซึ่งเป็น… กุ้งของเกษตรกรไทย นั่นเอง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ… ราคากุ้ง
     ราคากุ้ง จะดี_จะร้าย ก็ต้องมองจาก เศรษฐกิจโลก เมื่อสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ผู้บริโภค จะเลือกซื้ออาหาร… ยากขึ้น มี
การคิดไตร่ตรองมากขึ้น โดยประเทศที่ส่งผลต่อราคากุ้ง ได้แก่ อเมริกา , ญี่ปุ่น & สหภาพ Europe
     1.1 สหรัฐ
          คาดว่า จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง จากร้อยละ 2.2 ในปี 2,550 เหลือร้อยละ 1.9 ในปี 2,551 & เมื่อ -
เศรษฐกิจของอเมริกา ชะลอตัว ส่งผลด้านต่างๆ ดังนี้   >>  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ… เศรษฐกิจของอเมริกา
      1) ปัญหาสินเชื่อคุณภาพต่ำ ของ ภาคอสังหาฯ ส่งผลต่อ
        - การบริโภค            ลดลง  จาก 2.9 เหลือ 1.9%
        - การลงทุนภาคเอกชนลดลง จาก 4.4 เหลือ 3.1%
        - อุตสาฯ การผลิต      ลดลง จาก 2.0 เหลือ 1.7%
      2) เงินเฟ้อ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น สินค้าต่างๆ แพงขึ้น เช่น ปลาแซลมอน เพิ่มขึ้น 35% หรือ กุ้ง_Lobster
เพิ่มขึ้น 55% มีแต่ ราคากุ้ง_เลี้ยง เท่านั้น ที่ไม่สูงขึ้น แต่คาดว่า ปีหน้า '55 ราคากุ้ง น่าจะสูง… ขึ้น !!! จาก ราคากุ้ง ตกลง
มากกว่า 5 ปีแล้ว
      3) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ธ.กลางสหรัฐฯ ซึ่งที่ผ่านมา มีการปรับลดดอกเบี้ย หลายครั้ง แล้ว
      4) การอ่อนค่าของเงิน $_สหรัฐฯ ทำให้การส่งออกของสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้น ในขณะที่ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น หรือแม้
แต่ ค่าเงินสกุลต่างๆ ต่างแข็งค่าขึ้น ตามไปด้วย

     1.2 สหภาพ… Europe
          คาดว่า จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงจาก 2.70% ในปี 2,550 เหลือ 2.10% ในปี 2,551 ซึ่งเกิดจากการ-
ชะลอตัวของภาคขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสหภาพยุโรป เท่านั้น ที่ได้
รับผลกระทบ จากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ๆๆ ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ จากเรื่องนี้ รวมถึงการที่ราคาน้ำมันแพงขึ้น แต่สิ่ง
ที่เป็นผลบวก(+) คือ ราคาสินค้าแพงขึ้น คาดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้า >> ราคากุ้ง น่าจะดีขึ้น
          ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของ… สหภาพ Europe
       1) ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้น    , 2) ทิศทางเงินเฟ้อ ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
       3) การทรงตัวของอัตราดอกเบี้ย                                       , 4) ทิศทางการแข็งค่า ของเงิน… EURO

     1.3 ญี่ปุ่น
          เป็นผู้ซื้อรายสำคัญของไทย เช่นกัน ซึ่งญี่ปุ่น นั้น เราคาดว่า จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง จาก 2% ในปี
2,550 เหลือ 1.8% ในปี 2,551 ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวของการบริโภค , การลงทุนในภาคก่อสร้าง มีกฎเกณฑ์ &
มาตรฐาน ที่ เข้มงวด
          ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อ… เศรษฐกิจ ของญี่ปุ่น
       1) ทิศทางการแข็งค่า ของ… เงินเยน ทำให้ซื้อสินค้าได้มากขึ้น & เป็นความโชคดี ที่ทางบริษัท TUF ได้เข้าไป มี
ส่วนแบ่ง ในการส่งออก ไปตลาดญี่ปุ่น
       2) ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้มีการซื้อของ ลดลง
       3) กฎเกณฑ์ & มาตรฐานอาคารที่เข้มงวด เพื่อรับมือกับปัญหาแผ่นดินไหว ทำให้การพัฒนาด้านนี้ น้อยมาก ในญี่ปุ่น

ปัจจัย ที่มีผลต่อ… ราคากุ้ง ของไทย
     * 1. อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ในช่วงปี 2541-2542 เป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ แต่ในขณะเดียวกันราคากุ้ง กลับได้ ราคาดี
อย่างมาก เช่น กุ้ง Size 30ตัว /กก. ราคา 500บ. , กุ้ง Size 40ตัว /กก. ราคา 400บ. หรือ แม้แต่ 30ตัว /กก. ราคา 300บ.
ในขณะนั้นอัตรา แลกเปลี่ยนจาก 25บ. เปลี่ยนเป็น 40กว่าบ. ต่อ $_สหรัฐฯ ขณะที่ สินค้าตัวอื่นๆ ต่างได้รับผล กระทบ จาก
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ๆๆ ราคากุ้ง กลับสูงขึ้นมาก

        2. ปริมาณการส่งออก หรือ การผลิตกุ้งของไทย เป็นการกำหนดราคากุ้งโลก (ไทยผลิตได้ & ไทยส่งออก มาก -
ที่สุดในโลก นั่นเอง)
        3. การกีดกันทางการค้า ไม่ว่า จะเป็นด้าน… ภาษี หรือ ด้าน... เอดี(AD)
        4. แนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น >> ต้นทุนการผลิต เพิ่มขึ้น

ทำไมๆ  ราคากุ้ง_Veitnam ถึง ดีกว่า… ราคากุ้งไทย ?
     วันนี้ กุ้ง_Veitnam ราคาดีกว่า ราคากุ้งไทย & ในรอบหลายปีที่ผ่าน มาค่าเงินของ Veitnam ค่อนข้าง_ไม่เปลี่ยนแปลง
โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 $_สหรัฐฯ อยู่ที่ 15,000-16,000ดอง ซึ่งเมื่อเทียบกับ ค่าเงินบาทของไทย ที่แปรผันตั้งแต่
45บ. , 40บ. หรือ 32บ. แต่ ค่าเงินดองยังคงอยู่ที่ 16,000ดอง & ในปีนี้ หากใครไปลงทุน ใน Veitnam จะประสบปัญหา-
ขาดทุน ในเดือน มค. จาก 1,000จุด เหลือ 400จุด คือ ตกลงมาถึง 60% หรือแม้แต่ ค่าเงินเฟ้อ ของ Veitnam สูงถึง
25% ติดต่อกันมา 3เดือน ส่งผลต่อตลาดหุ้น ใน Veitnam ตกอย่างมาก
     ในขณะที่ ไทย มีเงินเฟ้ออยู่ที่ 8-10% ซึ่งการที่เงินเฟ้อสูงขึ้น ทำให้สินค้าต่างๆ แพงขึ้น ตามไปด้วย & จากการที่เงิน
เฟ้อ ของ Veitanm สูงขึ้นมาก ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 $_สหรัฐฯ อยู่ที่ 18,000ดอง ทำให้ราคากุ้ง ดีขึ้น ซึ่งเหมือนกับ
ตอนที่ค่าเงินบาทของ ไทยอ่อน เช่นกัน ทำให้ขายกุ้ง ได้แพงขึ้น ในประเทศ นั้นๆ

     การแข็งค่า ของสกุลเงินต่างๆ ส่งผลต่อ... ราคากุ้ง (ตารางที่ 1) จากข้อมูลในปี 2548 ค่าเงินบาทแข็งขึ้นกว่า 3% แต่
ในขณะที่ เงินหยวนของจีน กลับอ่อนค่าลง 2.5% , เงินVeitnam แข็งขึ้นเกือบ 2% , ในปี 2549-50 ค่าเงินบาทแข็งขึ้น
& เมื่อเปรียบเทียบ ในรอบ 3ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทของไทย แข็งขึ้น 18% ยกตัวอย่าง เช่น ขายกุ้งที่ 5 $ ที่อัตราแลก
เปลี่ยน 40บ. จะขายกุ้งได้ราคา 200บ. และ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ 32บ. จะขายกุ้งได้ 160บ. /กก. เป็นต้น

ปริมาณการส่งออกกุ้งสด_แช่เย็น_แช่แข็ง & กุ้ง_แปรรูป
     ปี 2548 ปริมาณส่งออก กุ้งไทย 275,086.26ตัน คิดเป็นมูลค่า 70,261.65ล้านบ. หรือ 1,747.80ล้าน$_สหรัฐฯ แต่
เมื่อดูข้อมูลในปี 2550 จะพบว่าปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าการส่งออกกลับลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคากุ้ง ถูกลง

ดู Graph กุ้ง_โลก รายเดือน ในรอบ 5ปี
  >>  Http://  www.IndexMundi.Com/Commodities/?Commodity=Shrimp&Months=60

 
 

จากคุณ : ศิษย์ซุนวู
เขียนเมื่อ : 26 ก.พ. 55 19:06:25
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com