Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ขอความเห็นในการโหวต การแก้กฏหมายรัฐธรรมนูญหน่อยครับ ติดต่อทีมงาน

  เป็นการละเมิด (3 คน)
  ไม่เป็นการละเมิด (7 คน)

 30.00%
  เป็นการละเมิด (3 คน)
 70.00%
  ไม่เป็นการละเมิด (7 คน)

จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 10 คน


ขอถามความเห็นกับนักกฏหมายหน่อยครับ

ตามความเห็นของผม ผมเห็นว่าการแก้ มาตรา 291 ของกฏหมายรัฐธรรมนูญ  ที่รัฐบาลขอแก้ โดยเฉพาะ  มาตรา 291/11  และ  291/12  ตามนี้ครับ  

มาตรา 291/11 เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอต่อประธานรัฐสภา เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติของประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติภายในไม่เกิน 120 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากรัฐสภา วันออกเสียงประชามติให้กำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการนำเสนอเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านสื่อมวลชนและเวทีการแสดงความคิดเห็น โดยให้ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญมีโอกาสการเข้าถึงสื่อและเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการออกเสียงประชามติให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันออกเสียงประชามติ หากคะแนนการออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญให้ดำเนินการตามมาตรา 291/12 ต่อไป แต่หากคะแนนการออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีอันตกไปโดยให้แจ้งผลการลงประชามติให้ประธานรัฐสภาทราบด้วย
มาตรา 291/12 เมื่อมีประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา 150 และมาตรา 151 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ


ผมมองว่า  ตาม มาตรา 291/11  และ 291/12  เป็นการละเมิดอำนาจนิติบัญญัติ  เพราะว่ากการแก้กฏหมายทุกอย่าง  เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ  เพราะตามรัฐธรรมนูญ มตาร 3  แบ่งอำนาจการปกครองไว้อย่างชัดเจน    โดยมีรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล

แบ่งอำนาจไว้สามฝ่ายอย่างชัดเจน   โดยรัฐสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติ  ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร   และสมาชิกวุฒิสภา   จึงมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในร่างกฏหมาย ต่าง ๆ  

แต่ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291/1  และ 291/2 ของรัฐบาล โดยเฉพาะ 291/12 กับไม่ให้สิทธิ์แก่สมาชิกทั้งสองสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนเสนอขึ้นทูลเกล้า ดังนั้นผมจึงเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์    เช่นนี้

ผมขอถามนักกฏหมายโดยการโหวตว่า   ที่ผมคิดว่าเป็นการละเมิด  ถูกต้องหรือไม่


ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

แก้ไขเมื่อ 10 ก.ค. 55 20:02:05

จากคุณ : มหาไม่มีเปรียญ
เขียนเมื่อ : 10 ก.ค. 55 19:05:57
 
 

เรียนเพื่อนสมาชิก
เนื่องจากกระทู้นี้มีการแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกออกนอกประเด็นหลักของกระทู้เป็นอย่างมากทำให้มีการพิพาทกันในบางส่วน
และยังมีการเบี่ยงประเด็นเป็นทางการเมืองซึ่งทำให้บรรยากาศพูดคุยในกระทู้เสียไป
เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนสมาชิกทีมงานจึงย้ายกระทู้นี้มายังกลุ่มย่อยนอกเรื่อง
ทั้งนี้ทีมงานขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกโปรดระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะทำให้กระทู้ออกนอกประเด็นด้วยค่ะ

PANTIP.COM 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com