Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
คุณธรรมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน (บทความ) โดย นายฑีพัตรยศ สุดลาภา ติดต่อทีมงาน

วรรณกรรมเล่มน้อยเล่มที่  5 ของนาย ฑีพัตรยศ สุดลาภา  

เรื่องคุณธรรมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
         
              การที่ทุกๆคนเกิดมามีคุณธรรมนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่วิเศษในหมู่มวลของสังคมไทยโดยรวม  เพราะคุณธรรมนั้นส่วนมากแล้วจะพึงหลักธรรมในคำสั่งสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตนเองตามในสังคมปัจจุบัน  
          ส่วนในสังคมปัจจุบันในยุคสมัยใหม่นี้  เราจะเห็นได้ว่าคำสั่งสอนในศาสนาพุทธ  สอนให้คนเป็นคนดี  ละเว้นความชั่ว  จึงทำให้ผลที่เกิดขึ้น คือ กล่าวไดว่าศาสนาพุทธ  เป็นศาสนาที่สงบมากที่สุดในโลก  เพราะประชาชนส่วนรวมประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  แล้วนำเข้ามาประกอบกับวิถีชีวิตในสังคมของตนเองและในทุกๆสถาบันของสังคม ใน ณ. ขณะเลาในปัจจุบันนี้มีความเจริญ   ทันสมัย  มั่งคั่ง ฟุ้งเฟ้อในสังคมไทยแห่งศาสนาพุทธ  จึงทำให้คุณธรรมที่มีอยู่ในมนุษย์เจือจางลง  อาจนำพาให้คนเกิดความเห็นแก่ตัวซึ่งกันมากขึ้น  ความทันสมัยและฟุ้งเฟ้อในสังคมยุคปัจจุบันนี้  ถ้าเราจะปรับตัวให้เป็นผู้ที่เจริญทันยุค  ทันสมัยแล้วนั้น  เรามิควรขาดในเรื่องของคุณธรรมและศาสนา  เพราะคุณธรรมคือความดีงาม  ล้ำเลิศ  ถ้าเราจะใช้ความดีงามกับสังคมที่กำลังเจริญขึ้นโดยที่เรานับถือศาสนาพุทธนั้น  คุณธรรมจะนำพาให้สังคมเกิดความผาสุก  และเชื่อได้ว่าทุกสังคมจะล้วนแต่เกิดความดีงามขึ้น  ตามกฎเกณฑ์ในหลักธรรมขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่ถ้าเราจะนึกไปถึงในเรื่องของการบริหาร  อาจเป็นการเริ่มต้นที่สถาบันทางครอบครัวก่อนเป็นหลัก  ตามมาด้วยสถาบันในสังคมทั่วไป  รวมไปถึงในเรื่องของการบริหารวิชาการ  ในเรื่องของระดับประเทศ  คุณธรรมนานานัปการตามหลักธรรม  ก็สามารถใช้คุณธรรม  ความดีงามเข้าสอดแทรก  เพื่อกระชับมิให้สังคมที่กำลังฟุ้งเฟื้อเกิดการเบื่อหน่าย  เห็นแก่ตัวทำให้ถอยหลังเข้าคลองมากกว่ารุดหน้าในยุคปัจจุบันนี้
                 ส่วนคุณธรรมประจำกายตน ทุกๆคนควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่สถาบันเริ่มแรกของชีวิต  นั่นก็คือสถาบันทางครอบครัว    พ่อและแม่  ควรสอนให้ลูกหลานมีสัมมาคาราวะสอนให้รู้กาลเทสะ  สอนให้ลูกพูดจาที่ไพเราะ  ไม่พูดโกหก  ใช้วิธีสอนเด็กให้มีสมาธิเชื่อฟัง  เป็นคนดี  และให้รู้จักการทำบุญและกรวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลที่ตนได้ทำ  ไหว้พระและกราบหมอนก่อนนอน  ตามหลักธรรมของศาสนาพุทธที่ได้ตั้งไว้  นั่นก็จะสามารถทำให้คนเป็นคนดีได้  และสามารถฝ่าวิกฤติในชั้นเชิงของสังคมที่เห็นแก่ตัวไปได้  ทันยุค  ทันสมัย  และถือเป็นการไม่ผิดกฎเกณฑ์ทางสังคม  เพราะว่าถ้าคนเราทุกคนทำได้  คุณธรรมก็จะอยู่คู่กับคนไทยทุกคนแม้ว่าสังคมจะแปรผัน  เปลี่ยนแปลงเช่นไร  คุณธรรมก็จะเป็นตัวแทนความสำนึกให้เกิดแต่ผลที่ดี  
           และในสังคมแห่งในโลกอนาคตกาล  ข้าพเจ้าเองมีความคิดว่า  คุณธรรมจะเกิดผลผูกพันและงอกงามที่ดี  และปราศจากศรัตรูที่มีเจตคติในทางแง่ลบกับบุคคลอื่น   และเราไม่ควรละเว้นที่จะสร้างคุณธรรมและคุณประโยชน์ต่อสังคมในตนเอง  และในสังคมโดยรวมสืบต่อไปตามความเชื่อในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของคุณธรรม  และการปลูกฝังของสถาบันครอบครัว  โดยนำเอาหลักธรรมขยายแผ่ความให้เกิดแง่คิด  และประพฤติตนเองตาม  และใช้ความเป็นคุณธรรมควบคู่ไปกับสังคมไทยพุทธได้อย่างมีมีความสุขและความเจริญอย่างที่น่าภาคภูมิใจ  และถือตนเองได้ว่าตนเองคือผู้ที่ประเสริฐแล้วอย่างจริงแท้เป็นที่สุด

คุณธรรม               ค้ำจุน                 มีบุญสร้าง
อย่าให้ว่าง            ตรองจิต              คิดทุกหน
จงใคร่ครวญ          ให้มากนัก           จักคงทน
จะขึ้นชื่อ               ได้เป็นตน           คนชาติไทย

อันสกุล             รุนชาติ                 มหาสมบัติ
สุขสวัสดิ์            ทั่วทิศ                   ทุกแห่งหน
มีคุณธรรม          ความรู้                   คู่ตัวคน
จะมิจน               หนทาง                 กระจ่างคลาย

องค์สมเด็จ        พระสัมมา              ท่านว่าไว้
ทำดีได้ดี           ทำชั่วได้ชั่วใช่        ทุกแห่งหน
ควรยึดถือ         หลักธรรม              ย้ำใจตน
อย่าหลงกล       คนบาป                 หยาบในธรรม

เรื่องทุกเรื่อง            ในชีวิต            นั้นเกิดได้ล้วนมี
จะถือเป็นสิทธิ์          สง่าราศี           ทั้งว่าได้
รู้ทุกหู                    เห็นในตน         ระคนไป
จะคิดดีหรือชั่วไซร้     นั่นแท้           ย่อมธรรม

จะยึดถือ                หรือยึดมั่น          นั้นมิยาก
หรือจะอยาก           เบียดเบียน          มิแก้ไข
จะสนอง                จะสุขทุกข์           มีเป็นไป
เกิดเป็นไทย           ย่อมได้รู้            ในกฎเกณฑ์

อันมนุษย์              สุดประเสริฐ         ดีเลิศแท้
จะฝืนเจ็บ              ฝืนแก่                 นั้นหาไม่
เป็นครั้นเวร           เป็นครั้นกรรม       สุดทำใจ
ท่องจำไว้              ว่าตนมี               ดีอาวรณ์

บ้างเราคน              ล้วนมี                อภิวาท
ได้พึ่งชาติ              รู้ใช่                  ได้สุขสม
ทำความดี               รู้ซึ้ง                  พึงตัวตน
มิอับจน                  สมหวัง              กำลังกาย

เฝ้าเพียรสอน        เสริมส่ง              มิให้ชั่ว
ทุกครอบครัว        นั้นย่อมล้วน         มีย่อมหมาย
ความสั่งสอน        ประจักษ์             เราคนไทย
รู้ซึ้งไว้                  นึกคิดได้           ในใจตน

ศาสนา                จะสอนให้           ได้ความคิด
ทุกชีวิต               คงประเสริฐ         บรรเจิดผล
รู้หลักธรรม       คำสั่งสอน              ค่าของคน
มีเหตุผล             ถูกผิด                คิดคาดการณ์

ถ้าคิดดี                    ทำดี              มิมีผิด
เพราะถือสิทธิ์      เป็นคนดี              ธนสาร
ผลที่เกิด                เป็นธรรม          สฤงฆาร
อภิบาล                 บังเกิด              เชิดชูตน

ถ้าทำชั่ว                 ทำความเลว            ระอาล้วน
มิเกิดมวล              แห่งธรรม                ค้ำจุนผล
จะได้ชั่ว                นั่นคือกรรม             สนองตน
ทุกมวลชน            หมั่นจำไว้                ใคร่หลักธรรม

เป็นไทยพุทธ         อย่าได้หยุด               หลุดคำสอน
อย่าคลายคลอน      แหนงหน่าย              กระวายเว้น
สร้างนิสัย               มีคุณธรรม               ให้ตรงเพล
เพราะถือเป็น         ความดี                      ศรีแก่ตน


ผลที่เกิด               จะงอกงาม            ดีที่สุด
จะมิหยุด              สนองค่า               เทียบหาไหน
ล้วนทุกคน           มีคุณธรรม             ประจำกาย
สมเป็นไทย          ได้ไหว้วอน           คำสอนคุณ


นาย   ฑีพัตรยศ   สุดลาภา   ผู้ประพันธ์บทความ
31/10/52

 
 

จากคุณ : ฑีพัตรยศ
เขียนเมื่อ : 31 ต.ค. 53 19:57:53
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com