อิลราช คำฉันท์ ตอน ๔...........พระยาศรีสุนทรโวหาร(ผัน สาลักษณ)

  มาลินีฉันท์ ๑๕

  พระพุธกมลชื่นชม..............เผยกถารม-
  ภถานไป
  อนุชสถิตแดนใด................นามสกุลไฉน
  เสนอเรียม
  สมรอลก็อายเหนียม...........นิ่งเสงี่ยมเจียม
  บเจรจา
  บมิจะวิทุนวงศา..................เมืองประจากมา
  มิแจ้งจน
  พระพุธ ธ ก็ฉงนสน-............เท่หถามพล
  บ่พร่ำขาน
  อิสิอนุสรเล็งญาน................จึงประจักษ์การ-
  ณเป็นไป ฯ

  อินทวงศ์ฉันท์ ๑๒

  พลางพุธประภาษพจน์..........มธุรสชะลอฤทัย
  ปลอบเปลื้องประเทืองใจ.......บริพาลิลาอนงค์
  สูข้าประสาทสู....................จรสู่พนาระหง
  เกษมแสนณแดนดง.............ดุจในพระนันทวัน
  จงกินรีเป็น.........................พิศเช่นสุรางค์สวรรค์
  เหมห้องคุหาสน์บรร-.............พตลึงสราญภิรมย์
  พักเผือนผลาสา-.................ทรข้าอำนวยอุดม
  จักพากินรสม......................สุขร่วมฤดีประคอง
  นางได้สดับอรรถ.................สุมนัสนิยมสนอง
  ครั้นนาฏอนงค์ผอง...............พนสณฑ์สำนักสำนึง
  ลับพ้นลำพังดา....................บสพลางรำพันรำพึง
  ร่วมอาสน์อิลารึง..................รสรักประจักษ์วิจล
  พรหมจรรย์กระเจิงล่ม...........ประลุพรหมภิภพบน
  พ่ายพักตร์สุภณทน...............บมิไหวคระไลกระจาย
  กรรมร้อนบห่อนกรุ่น.............เพราะพิรุณประโปรยประปราย
  กองเพลิงเถกิงกราย.............ติณแห้งบแหนงบหนี
  ผาณิตผิชิดมด.....................ฤจะอดบอาจจะมี
  แม่เหล็กฤเหล็กดี..................อยยั่วก็พัวก็พัน
  พื้นภพอำเภอภพ..................ก็ประสบเสมอสวรรค์
  อยู่ชั่วนิรันดร์กัลป์.................อวสานประมาณประเมิน
  องค์อรอิลาสา......................ทรแสนจะเพลิดเพลิน
  ชมพุธชวนเชิญ.....................อภิบาลบำรุงบำเรอ
  คืนวันก็พลันเคลื่อน...............ประลุเดือนประหลาดนะเออ
  หลากลักษณ์อิลาเลอ.............อิลราชฤทธิรงค์ ฯ

  สัทธราฉัน ๒๑

  เออนี่เราล่ามฤคดง................จรวนดรุพง
  เผลอพระองค์หลง.................ฉะนี้ไฉน
  สูอาศรมโอ้ประหลาดใจ..........นิกรพลคระไล
  ทิ้งดนูไป.............................บ่รู้ตน
  เห็นแต่ท่านผู้แสวงผล.............วรพุธมุนิขวน
  โปรดยุบลแจ้ง.......................ประจักษ์ความ
  ดาบสปางได้สดับถาม.............ผิวจะพจนตาม
  จริง ณ ยามนี้........................มิบังควร
  คงโศกเหลือแสนพิลาปครวญ...ทุมนสอุระหวน
  เราจะอำยวน.........................ยุบลลวง
  ดูราราชผองอมาตย์ปวง...........พหลพลทบวง
  ทวยทหารหลวง.....................ประลัยลาญ
  โดยพ้องเหตุเหี้ยมมหันต์หาญ...ฆนศิลปะทะราน
  จึ่งพินาศปราณ......................บเหลือหลง
  ตัวท่านพ้นภัยไฉนคง..............ชิพิตจิรธำรง
  แฝงพระอวค์วง......................วนาศรม
  ฟั่นเฟือนเลือนลืมเพราะอารมณ์..วิปริตกระอุกรม
  เดือดบได้สม-.......................ประฤาดี
  อย่าทรงเศร้าโศกพิโยคมี.........ทุมนสบมิดี
  ส่ำสุเมธี...............................ติเตียนนัก
  อันเกิดมาเป็นสภาพลัก-...........ษณะมนุชก็จัก
  ตายแหล่ะแน่นัก....................นะราชา ฯ

  อุปชาติฉันท์ ๑๑

  พระอิลราชฟัง.......................พจน์พุธสำแดงมา
  สุดดับระงับอา.......................ลยโศกพิโยคครวญ
  เสียดายทหารหาญ.................รณชาญอมาตย์มวล
  และเสวกาควร.......................ฤจะมามลายชนม์
  ดำรง ณ สัตย์มั่น....................และกตัญญุตามน
  ใกล้ชิดสนิทตน......................ตะละผู้ก็พึงใจ
  ตั้งแต่จะแลลับ.......................ฤจะกลับประสบไฉน
  นครก็จรไกล..........................สละราษฎร์นิราศมา
  จะทุกข์ฤสุขดัง.......................ดนุยังผดุงผะดา
  จอมนาฏสนมผา-....................สุกใจไฉนมี
  ทุกเหล่าจะเร่าร้อน...................อุระข้อนและโศกี
  มิรู้จะร้ายดี.............................จรล่านิรารมย์
  มิวายสบายบาน.......................สุขศานต์เสน่ห์สนม
  พรั่งพร้อมประนมคม................คณะนาฏบำเรอเสนอ
  แรมเวียงนิเวศน์เนา..................พนเขาขนัดเฌอ
  เคราะห์กรรมกระทำเออ............ก็อเนจอนาถใจ
  พระทูลพระพุธดา.....................บสข้าจะลาไคล
  เวนราชโภไค-.........................สุรย์แสนศฤงคาร
  แด่องค์พระโอรส.....................และจะบทจรพนานต์
  สำรวมภิรมย์ฌาน.....................ตปะยุตโยคี
  พระพุธประภาษชวน.................ธ จะด่วนคระไลหนี
  เชิญองค์พระจงมี......................มิตรภาพผดุงกัน
  อาศรม ธ อาศัย.......................กิจใดจะทรงสรรพ์
  ก็จงประกอบกัน.......................ตปะการสราญเทอญ
  พระอยู่ก็คู่เปลี่ยว......................ขณะเหี่ยวก็หากเพลิน
  อกเอ๋ยบเคยเดิน......................พระจะดั้นอรัญไฉน
  ฟังพจน์พระพุธชวน...................ธ ก็หวนมนาลัย
  พำนักบำเพ็ญใน.......................วรพรตภาวนา
  พระหรหมจรรย์อัน....................ถิรชั้นพระพรหมา
  สบช่องก็ปรองปรา-...................รภโชคชไมมน
  ชื่นชมพระหรหมจรรย์................อภินันท์นิราจล
  เจอะคราวมิชอบกล...................ก็ประหลาดมิอาจรอ
  เพราะล่วงลำดับเดือน.................ดนุเลือนอิลาลออ
  นงเยาว์พะเน้าพะนอ..................อนุพนธ์พระสิทธา
  กลายกลับสลับกัน.....................ก็นิรันตร์ระหว่างมา
  ประดุจพระวาจา........................พระอุมาประสาทสรรพ์ ฯ

  ขออนุญาตช่วยคุณ song982 พิมพ์นะครับ แต่ของผมไม่มีคำแปลศัพท์ อย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ

  จากคุณ : ช่วยคุณ song982 พิมพ์ครับ - [ 16 เม.ย. 46 22:36:15 A:202.183.151.33 X: ]