CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


  สปา สปา ... สปา

  ขอรบกวนทุกๆคนด้วยน่ะค่ะ แบบว่าอยากแจกแบบสอบถามแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาไปแจกกันที่ไหน(ในเน็ต)เลยเอามาแจกในที่ที่เราเขาเป้นประจำเลยไง ถ้ารบกวนมากก็โทดที่จ้า....ช่วยตอบด้วยล่ะกันน้า
  PS. เอาคนที่เคยไปใช้บริการสปน่ะ
  เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
  คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้เพื่อประกอบการศึกษาในวิชา ปัญหาพิเศษ ของนิสิตปริญญาตรี เท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์อื่นใด ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

  กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในสัญลักษณ์ O และเติมข้อความลงในช่องว่าง
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการสปา
  1. เพศ
  O 1. ชาย
  O 2. หญิง
  2. สถานภาพการสมรส
  O 1. โสด
  O 2. สมรส
  O 3. หย่าร้าง
  O 4. หม้าย
  3. อายุ
  O 1. 15 – 24 ปี
  O 2. 25 – 34 ปี
  O 3. 35 – 44 ปี
  O 4. 45 – 54 ปี
  O 5. 55 ปีขึ้นไป
  4. การศึกษา
  O 1. ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  O 2. มัธยมศึกษา / ปวช.
  O 3. อนุปริญญา / ปวส.
  O 4. ปริญญาตรี
  O 5. ปริญญาตรีขึ้นไป
  5. รายได้ต่อเดือน
  O 1. ต่ำกว่า 10,000 บาท
  O 2. 10,001 – 30,000 บาท
  O 3. 30,001 – 50,000 บาท
  O 4. มากกว่า 50,001 บาท
  6. อาชีพ
  O 1. ข้าราชการ
  O 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  O 3. พนักงานบริษัท
  O 4. ธุรกิจส่วนตัว
  O 5. นักเรียน / นักศึกษา
  O 6. อื่นๆ ( โปรดระบุ)__________

  กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในสัญลักษณ์ O และเติมข้อความลงในช่องว่าง
  ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการสปา
  7. ท่านได้รับอิทธิพลจากบุคคลใดในการใช้บริการสปา
  O 1. ประสบการณ์ของตัวเอง
  O 2. สมาชิกในครอบครัว
  O 3. เพื่อนร่วมงาน
  O 4. ผู้มีชื่อเสียง
  O 5. ตัวแทนขาย
  O 6. อื่นๆ ( โปรดระบุ)__________
  8. ท่านได้รับอิทธิพลจากสื่อประเภทใดในการใช้บริการสปา
  O 1. หนังสือพิมพ์
  O 2. นิตยสาร
  O 3. วิทยุ
  O 4. โทรทัศน์
  O 5. ใบปลิว
  O 6. ป้ายโฆษณา
  O 7. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  O 8. อื่นๆ ( โปรดระบุ)__________
  9. เหตุผลสำคัญที่สุด ที่ทำให้ท่านมาใช้บริการสปา
  O 1. เพื่อสุขภาพ / ฟื้นฟูสุขภาพ
  O 2. เพื่อผ่อนคลาย
  O 3. เพื่อความงาม
  O 4. เพื่อลดน้ำหนัก
  10. โดยเฉลี่ยแล้ว ท่านชำระค่าบริการสปาครั้งละเท่าใด
  O 1. ต่ำกว่า 800 บาท
  O 2. 801 – 1,200 บาท
  O 3. 1,201 – 2,000 บาท
  O 4. มากกว่า 2,001 บาท
  11. ความถี่ที่ท่านใช้บริการสปา
  O 1. น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
  O 2. เดือนละ 1 - 2 ครั้ง
  O 3. เดือนละ 3 – 4 ครั้ง
  O 4. มากกว่าเดือนละ 5 ครั้ง
  12. ส่วนใหญ่ท่านเริ่มใช้บริการสปาในช่วงเวลาใด
  O 1. 10.01 – 13.00 น.
  O 2. 13.01 – 16.00 น.
  O 3. 16.01 – 19.00 น.
  O 4. 19.01 - 22.00 น.
  13. ท่านใช้ระยะเวลาในการใช้บริการต่อครั้ง
  O 1. ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
  O 2. 1 – 2 ชั่วโมง
  O 3. 3 – 4 ชั่วโมง
  O 4. มากกว่า 4 ชั่วโมง
  14. โดยปกติแล้ว ท่านใช้บริการสปาในวันใด
  O 1. จันทร์ – ศุกร์
  O 2. เสาร์ - อาทิตย์
  O 3. วันหยุดนักขัตฤภษ์
  O 4. วันลาพักร้อน

  กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องตารางเพียงช่องเดียวตามที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้สปาของผู้ตอบแบบสอบถาม.
  ท่านคิดว่าส่วนประสมทางการตลาดต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปาของท่านมากน้อยเพียงใด
  ระดับความสำคัญ มากที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด
  15.1 การตกแต่งสถานที่
  15.2 จำนวนห้องสำหรับให้บริการ
  15.3 ความสะอาด
  15.4 การให้บริการของพนักงาน
  15.5 ความชำนาญของพนักงานนวด
  15.6 ความหลากหลายของการบริการ
  15.7ชื่อเสียง / ความน่าเชื่อถือของ
  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา
  15.8 ชื่อเสียงของสปา
  16.1 อัตราค่าบริการ
  17.1 สถานที่ตั้งโดดเด่น
  17.2 เดินทางไป-กลับสะดวก
  17.3 ที่จอดรถสะดวกสบาย
  18.1 ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
  18.2 โฆษณาดึงดูดใจ
  18.3 พนักงานขาย
  18.4 รับสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก
  18.5 ลดอัตราค่าบริการ

  19. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ธุรกิจสปา
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….........................................………………………………………………………………………

  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน

  จากคุณ : เจ้าหญิง - [ 22 ม.ค. 48 21:20:11 A:158.108.211.143 X: ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป