Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  เพชรพระมหามงกุฎ - เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)

  พระมหามงกุฎเป็นเครื่องหมายของราชาธิปไตย
  พระมหามงกุฎสง่างามด้วยประดับเพชรนิลจินดาอันมีค่าฉันใด
  ข้าราชการที่อุตส่าพยายามช่วยกันทะนุบำรุงบ้านเมืองให้มีเจริญสุข
  ก็เปรียบเหมือนเพชรนิลเครื่องประดับพระมหามงกุฎฉันนั้น                                                      พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


  ....................................................................................................................................................


  เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
       (พร   บุนนาค)

           เจ้าพระยาภาสกรวงศ์  นามเดิม พร หรือ ชุมพร  เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์  เดิมในรัชกาลที่ ๔ ไปเรียนหนังสือเข้ามาจากเมืองอังกฤษ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ จึงโปรดฯให้เป็น นายราชาณัตยานุหาร หุ้มแพรวิเศษ ในกรมพระอาลักษณ์  มาในรัชการที่ ๕ โปรดฯให้ว่าที่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ หัวหมื่นมหาดเล็ก  มาจนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ โปรดฯให้เป็นพระยาภาสกรวงศ์ วรราชาณัตินฤปรัตนสุปรีย์ ราชไปรเวตสิเกรตารี ว่าที่จางวางมหาดเล็ก  และเป็นเลฟเตแนนต์เคอแนล ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ถือศักดินา ๓,๐๐๐  ครั้น พ.ศ. ๒๔๓๕ โปรดฯให้หมายตั้งเป็นเจ้าพระยาภาสกรวงศ์  มีสำเนาประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนี้


           ด้วยเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ณ เขาไกรลาส  ก่อนเวลาที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  ซึ่งโสกันต์แล้ว จะเสด็จขึ้นบนเขา

           มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรัสสั่งเฉพาะกรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร  ว่าผู้ที่เชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จขึ้นเขาไกรลาสแต่ก่อนนั้น  เคยใช้ผู้ที่เป็นเจ้าพระยาแล้วทุกคราวมา  ครั้งนี้พระยาภาสกรวงศ์ ซึ่งโปรดฯให้แต่งตัวสมมติเป็นเทวดาจิตตุบาทเป็นตำแหน่งพระยาอยู่  พระยาภาสกรวงศ์ก็ได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีมาช้านาน  สมควรจะดำรงฐานันดรยศเป็นเจ้าพระยาได้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนพระยาภาสกรวงศ์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาตั้งแต่นี้สืบไป  ให้ประกาศในเรียกพระยาภาสกรวงศ์ เป็น เจ้าพระยาภาสกรวงศ์  เหมือนเช่นหมายตั้งตำแหน่งแต่กาลก่อน  แต่หิรัญบัฏนั้นจะโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อมีโอกาสสมควรภายหลัง

           กระทรวงมุรธาธร  วันที่ ๒๙ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑


           ครั้น พ.ศ. ๒๔๓๘  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสุพรรณบัฏ  มีสำเนาประกาศดังนี้


           ทรงพระราชดำริว่า  เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ วรราชาณัติรฤปรัตนสุปรีย์  ในรัชกาลที่ ๔ ได้เป็นผู้เชิญรับสั่งไปต่างประเทศ  ครั้นมาในรัชกาลปัจจุบันนี้ ก็ได้รับราชการในตำแหน่งที่ราชเลขานุการ และจางวางมหาดเล็ก  ทั้งได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กด้วย  ต่อมาได้เป็นราชทูตวิเศษออกไปประเทศยุโรปด้วยราชการสำคัญในครั้งนั้น  ก็เป็นการสำเร็จตลอดตามพระบรมราชประสงค์  ทั้งนี้ได้เป็นเอกอัตรราชทูตไปยังราชสำนักต่างๆในประเทศยุโรป  อันเป็นธรรมเนียมที่กรุงสยามได้ตั้งราชทูตประจำเป็นครั้งแรก  และได้เป็นอัครราชทูตออกไปเจริญทางพระราชไมตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น  และได้เป็นอธิบดีกรมศุลกากร  แล้วได้รับตำแหน่งปลัดบาญชีในกรมพระคลังมหาสมบัติ  ภายหลังได้เป็นผู้แทนเสนาบดีว่าการต่างประเทศคราว ๑  แล้วได้รับตำแหน่งที่เกษตราธิการ  จนถึงในบัดนี้ก็ได้ดำรงในที่เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้รับราชการโดยสมควรแก่หน้าที่  มีฉันทวิริยอันแรงกล้า  รับราชการเป็นที่ชิดชอบพระราชอัธยาศัยมาช้านาน  และกอปรไปด้วยสุนทรัธยาศัยและสวามิภักดิ์ซื่อตรงจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นอันมาก  สมควรที่จะดำรงในตำแหน่งยศบรรดาศักดิ์ใหญ่  รับการฉลองพระเดชพระคุณต่างพระเนตรพระกรรณผู้หนึ่งได้

           ครั้นในพระราชพิธีมหามงคงโสกันต์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑๑  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมุรธาธรออกหมายประกาศ  ให้เรียกนามเป็นเจ้าพระยามาแต่ครั้งนั้น  แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะพระราชทานสุพรรณบัฏตามประเพณี  บัดนี้เป็นมงคลสมัยสมควร  จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานทินนามตามจารึกในสุพรรณบัฏนั้นว่า เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ มหาประยูรพงศ์ปัจฉิมดไนย นานาไสมยสมันตโกศล สกลราชกิตโยปการ อเนกคุณสารสุนทรประวัติ นฤปรัตนราชสุปรีย์ เสนาบดีอุดมศัก อัครปรมามาตย์ ชาติอาชวาธยาศรัย ศรีรัตนตรัยสรณธาดา อภัยพิริยบรากรมพาหุ มุสิกนาม  ดำรงศักดินา ๑๐,๐๐๐  จงเจริญทฤฆชนมายุ พรรณ สุข สิริสวัสดิพิพัฒนมงคลวิบุลยผล ธนสารสมบัติบริวาร สมบูรณ์ทุกประการ  เทอญฯ


           บุตรธิดาของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ คือ นายราชาณัตยานุหาร(พาสน์)  และเจ้าจอมพิศ  เป็นต้น
           เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร  บุนนาค) ถึงอสัญกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓


  ....................................................................................................................................................


  คัดจาก ตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์
  กรมพระสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  แก้ไขเมื่อ 04 เม.ย. 50 11:10:48

   
   

  จากคุณ : กัมม์ - [ 4 เม.ย. 50 11:06:35 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom