Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม(วันละ3นาที)ที่พันทิพ - ตอนที่ 8 - เหตุที่ทำให้เกิด โสมนัส และ ทิฏฐิคตสัมปยุต ในโลภมูลจิต ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พร้อมด้วยพระสัทธรรมและหมู่พระอริยสงฆเจ้า 
======================================================

สวัสดีครับ ในตอนที่ ๖ และ ๗ ได้อธิบายถึง สิ่ง ๓ คู่ ที่ทำให้โลภมูลจิตแตกต่างกันถึง ๘ ประเภท

วันนี้จะได้ยกคำอธิบายจากคู่มือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑ มาแสดงไว้ให้เห็นถึง  "เหตุ" ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
------------------------------------------------------------

เหตุให้เกิดโสมนัสในโลภมูลจิต

๑. โสมนัสฺสปฏิสนฺธิกตา    - มีปฏิสนธิจิตเป็นโสมนัส
๒. อคฺมภีรปกติตา              - ไม่มีความสุขุมคัมภีรภาพ มีความคิดตื้นเป็นปกติ คือ ไม่มีความคิดนึกลึกซึ้ง
๓. อิฏฺฐารมฺมณสมาโยโค  - ได้ประสบกับอารมณ์ที่ดี
๔. พฺยสนมุตฺติ                     - พ้นจากความพินาศ ๕ ประการ

ความพินาศ ๕ ประการ คือ 
ญาติพฺยสน - ความพินาศแห่งญาติ, โภคพฺยสน - ความพินาศแห่งทร้พย์สมบัติ, โรคพฺยสน - ความพินาศเพราะโรคภัยเบียดเบียน, 
ทิฏฺฐิพฺยสน - ความพินาศด้วยเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม    และ    สีลพฺยสน - ความพินาศด้วยประพฤติผิดศีลธรรม
------------------------------------------------------------

เหตุให้เกิดอุเบกขาในโลภมูลจิต

๑. อุเปกฺขาปฏิสนฺธิกตา          - มีปฏิสนธิจิตเป็นอุเบกขา
๒. คมฺภีรปกติตา                      - มีความสุขุมคัมภีรภาพ มีความลึกซึ้งเป็นปกติ
๓. มชฺฌตฺตารมฺมณสมโยโค  - ได้ประสบกับอารมณ์ที่ปานกลาง
๔. พฺยสนมุตฺติ                          - พ้นจากความพินาศ ๕ ประการ
๕. มูคธาตุกตา                         - มีสันดานเป็นคนใบ้
------------------------------------------------------------

เหตุให้เกิดทิฏฐิคตสัมปยุตต 

๑. ทิฏฐิชฺฌาสยตา                       - มีมิจฉาทิฏฐิเป็นจริตอัธยาศัย
๒. ทิฏฺฐิวิปปนฺนปุคฺคลเสวนตา    - ชอบคบหากับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
๓. สทฺธมฺมวิมุขตา                         - ไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรม
๔. มิจฺฉาวิตกฺกพหุลตา                 - ชอบนึกคิดแต่เรื่องที่ผิดๆ
๕. อโยนิโส อุมฺมุชฺชนํ                   - จมอยู่ในความพิจารณาที่ไม่แยบคาย
------------------------------------------------------------

เหตุให้เกิดทิฏฐิคตวิปปยุตต  

๑. สสฺสตอุจเฉททิฏฺฐิอนชฺฌาสยตา   - ไม่มีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเป็นจริตอัธยาศัย คือ ไม่เป็นคนทิฏฐิจริต
                                                      (สัสสตทิฏฐิ=เห็นว่าเที่ยง, อุจเฉททิฏฐิ=เห็นว่าขาดสูญ)
๒. ทิฏฺฐิวิปฺปนฺนปุคฺคลอเสวน            - ไม่คบหาสมาคมกับคนมิจฉาทิฏฐิ
๓. สทฺธมฺมสมฺมุขตา                          - มุ่งหน้าเข้าหาพระสัทธรรม
๔. สมฺมาวิตกฺกพหุลตา                     - มากไปด้วยความคิดถูกคิดชอบ
๕. อโยนิโส น อุมฺมุชฺชนํ                   - ไม่จมอยู่ในความพิจารณาที่ไม่แยบคาย
------------------------------------------------------------

วันนี้ก็จะอธิบายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้ววันพรุ่งนี้ตอนที่ ๙ จะมาแสดงทบทวนการเกิดขึ้นของ โลภมูลจิต ๘ เป็นตอนสุดท้าย
ส่วนตอนที่ ๑๐ ในวันถัดไปก็จะได้ขึ้นในเรื่อง โทสมูลจิต ๒ อีกทีหนึ่งครับ

แก้ไขเมื่อ 28 ก.พ. 55 19:01:51

แก้ไขเมื่อ 28 ก.พ. 55 18:56:45

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 28 ก.พ. 55 18:54:28
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com