Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
[อิสลาม] ปลัด ศธ.ส่งหนังสือแจงกรณีฮิญาบมัธยมวัดหนองจอก ชี้โรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง ติดต่อทีมงาน

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ปลัด ศธ.ส่งหนังสือแจงกรณีฮิญาบมัธยมวัดหนองจอก ชี้โรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง

     ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 พิจารณายกเลิกคำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกที่ไม่อนุญาตให้รักเรียนหญิงแต่งกายตามหลักศาสนา โดยเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวขัดแย้งกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 รายละเอียดดังความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกออกระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกว่าด้วยการเป็นนักเรียน พ.ศ.2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน และไม่อนุญาตให้นักเรียนหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ได้ตามความสมัครใจ เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนหญิงซึ่งนับถือศาสนาอิสลามของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ย่อมมีสิทธิเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามข้อ 12 ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเรื่องนี้มีเหตุปัจจัยอื่นที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ได้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก และสำนักงานขณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด จะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนกับความสัมพันธุ์กับวัดหนองจอก ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเช่าอาศัยอยู่ รวมถึงความรู้สึกของชุมชนและสังคม อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดปัญหาร้ายแรงต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเรื่องนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของโรงเรียนมัธยมวัดหนอกจอกพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปhttp://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=109&id=19072


ขอดุอาร์ให้พี่น้องมุสลิมเรากระทำการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยเทอญ...

จากคุณ : Ms.Kohlanta
เขียนเมื่อ : 6 ก.ค. 54 23:30:19
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com