Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
พิจารณากายคตาสติ - อาการ ๓๒ - ตอนที่ ๓ - (หัวใจ - ตับ - พังผึด - ม้าม - ปอด) ติดต่อทีมงาน

สวัสดีครับ กระทู้พิจารณากายคตาสติ - อาการ ๓๒ กระทู้นี้ ก็เป็น ตอนที่ ๓  ต่อจาก ๒ ตอนที่แล้ว คือ

พิจารณากายคตาสติ - อาการ ๓๒ - ตอนที่ ๑ - เกสา (ผม)
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/04/Y10406921/Y10406921.html

พิจารณากายคตาสติ - อาการ ๓๒ - ตอนที่ ๒ - โลมา (ขน) - วกฺกํ (ไต)
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/02/Y11729991/Y11729991.html

_____________________________________________________


พึงทราบการแสดงวิธีเจริญในกายคตาสตินั้น
มีการพรรณนาตามบาลีเป็นหลักดังต่อไปนี้ –

    บรรดาบทเหล่านั้น

บทว่า อิมเมว กายํ ได้แก่ กายอันเน่าเปื่อยอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป ๔ นี้

บทว่า อุทฺธํ ปาทตลา ได้แก่พิจารณาขึ้นไปตั้งแต่พื้นเท้า

บทว่า อโธ เกสมตฺถกา ได้แก่พิจารณาลงมาตั้งแต่ปลายผม

บทว่า ตจปริยนฺตํ ได้แก่ โดยขวางอันหนังหุ้มไว้

บทว่า ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ
ความว่า เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ มีผมเป็นต้น

เห็นอย่างไร?

เห็นว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฯลฯ มูตร ดังนี้

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อตฺถิ แปลว่า มีอยู่

บทว่า อิมสฺมึ ได้แก่ ในกายที่ตรัสว่าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป ตั้งแต่ปลายผมลงมา
อันหนังหุ้มโดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ นี้

บทว่า กาเย คือในร่างกายอธิบายว่า สรีระเรียกว่ากาย เพราะเป็นบ่อเกิด
แห่งอาการ ๓๒ มีผมเป็นต้นและแห่งโรคนับร้อยมีโรคตาเป็นต้น
ชื่อว่าเป็นของน่าเกลียด เพราะหมักหมมของไม่สะอาดไว้

วิสุทธิมรรค เล่ม ๒ ภาคสมาธิ ปริเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ หน้าที่ ๑๖ - ๒๐

_____________________________________________________


ในตอนที่ ๓ นี้ จะได้แสดงคำอธิบายต่อในลำดับถัดไป คือ

ตั้งแต่ข้อ ๑๑ หทยํ (หัวใจ) จนถึง ข้อ ๑๕ ปปฺผาสํ (ปอด) ดังที่ขีดเส้นใต้นี้เกสา             โลมา                นขา                 ทนฺตา                   ตโจ
(ผม)               (ขน)                (เล็บ)                   (ฟัน)                   (หนัง)

มํสํ                 นหารู               อฏฺฐี              อฏฐิมิญฺชํ                วกฺกํ
(เนื้อ)             (เอ็น)              (กระดูก)          (เยื่อในกระดูก)           (ไต)
        
หทยํ               ยกนํ              กิโลมกํ               ปิหกํ                 ปปฺผาสํ
(หัวใจ)             (ตับ)              (พังผืด)               (ม้าม)                 (ปอด)

  อนฺตํ            อนฺตคุณํ            อุทริยํ               กรีสํ                 มตฺถลุงคํ
(ไส้ใหญ่)       (ไส้น้อย)        (อาหารใหม่)      (อาหารเก่า)         (มันสมอง)

ปิตตํ               เสมฺหํ               ปุพฺโพ               โลหิตํ                  เสโท
  (ดี)                (เสลด)              (หนอง)             (เลือด)                (เหงื่อ)

เมโท                อสฺสุ                 วสา                   เขโฬ              สิงฺฆาณิกา
(มันข้น)           (น้ำตา)          (มันเหลว)            (น้ำลาย)               (น้ำมูก)

ลสิกา               มุตฺตํ
(ไขข้อ)            (มูตร)  


_______________________________________________


แก้ไขเมื่อ 03 ก.ค. 55 05:57:18

แก้ไขเมื่อ 03 ก.ค. 55 05:55:30

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 3 ก.ค. 55 05:17:02
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com